Jorai Bible Association

8. Trôč

Hêbrơ: mashach
Đŏk: masah
Mrô Strong: 4886

Jơlan Phŭn:
Tơbiă 29:7; 30:26, 30; 1 Samuêl 16:3, 12, 13; 1 Ƀing Pơtao 19:16

“Giŏng anŭn, mă bĕ ia jâo laih anŭn trôč ƀơi akŏ ñu” (Tơbiă 29:7)

Khua Yang pơtă kơ Samuêl kiăng kơ “trôč” ƀơi Dawid jing pơtao kơ ƀing Israel (1 Samuêl 16:3). Hlak anŭn, Dawid kơnơ̆ng jing sa čô čơđai wai triu đôč, samơ̆ hơnăl tuč jing hĭ pơtao yom pơphan kơ ƀing Israel tơdơi anai. Boh hiăp Hêbrơ mashach kiăng laĭ “trôč, pik hăng ia jâo.” Ia jâo arăng yua amăng tơlơi yom pơphan anai jing djuai ia jâo arăng pơkra hăng hơdră yom pơphan biă mă (Tơbiă 30:22-33). Ia jâo anŭn arăng juăt trôč ƀơi Khua Ngă Yang Prŏng Hloh A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu yơh (Tơbiă 28:41). Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ƀing pơtao hăng ƀing khua ngă yang đôč ôh tŭ trôč hăng ia jâo, samơ̆ ƀing pô pơala ăt tŭ kar kaĭ mơ̆n, kar hăng Elisa (1 Ƀing Pơtao 19:16).

Yua hơget trôč ƀơi ƀing arăng lĕ? Ơi Adai hơmâo pơtă laih kơ Samuêl kiăng kơ trôč ƀơi Dawid yuakơ Ñu hơmâo ƀuh laih pran jua Dawid (1 Samuêl 16:7). Tơlơi Samuêl trôč ia jâo ƀơi Dawid pơtơbiă rai kơ tơlơi Yang Bơngăt Khua Yang mŭt amăng tơlơi hơdip Dawid kiăng pơkơtang kơ ñu čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn yơh (1 Samuêl 16:13). Tơlơi trôč ia jâo jing gru kơnăl gah rơngiao đôč kơ tơlơi Ơi Adai ƀuh laih tơlơi Ñu hlak hơduah sem amăng pran jua Dawid laih anŭn ruăh gơ̆ jing pơtao. Giŏng anŭn, Ñu pơdưi brơi kơ Dawid kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi pơjao anŭn hăng tơlơi “trôč” ia jâo ƀơi gơ̆ hăng Yang Bơngăt Hiam. Tơlơi bruă trôč ia jâo ƀơi A̱rôn jing Khua Ngă Yang Prŏng Hloh wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu tĕk djơ̆ hăng ia jâo rơgoh hiam yơh. Tơlơi anŭn pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơñu pơjao pô kơ Khua Yang pơkơđai glaĭ kơ tơlơi rup ană rơmô mah (Tơbiă 32:27-29). Môseh trôč ƀơi ƀing gơñu hăng ia jâo yom hơjăn laih anŭn mơ̆ng ƀiă drah mơ̆ng kơnưl mơ̆n (Lêwi 8:30) Ơi Adai kơđŏm hơbruă gơñu čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn hăng tơlơi pơƀuh Ñu pô laih anŭn tŭ mă khul gơnam pơyơr gơñu (Lêwi 9:23-24). Hlơi pô yua ia jâo anŭn, jing ia kâo lŭk hăng gơnam hăng laih anŭn ia jâo (Tơbiă 30:25), yua mơ̆ng hơget tơhơnal tơlơi, pô anŭn soh hĭ yơh laih anŭn či tŭ “puh pơđuaĭ” hĭ mơ̆ng ƀing ană plơi (Tơbiă 30:33). Tơlơi trôč jing tơlơi arăng dưi mưn tŭ gah mơyang yơh, kar hăng Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 23:5 pơrơđah laih. Kơčŏk pô čih rai hră Tơlơi Adoh anŭn bă blai yuakơ Ơi Adai hơmâo trôč laih ñu. Arăng mă tŭ Dawid mơ̆ng tơlơi wai triu kiăng kơ jing hĭ pơtao ƀing Israel. Bruă anŭn jing kar hăng gru kơnăl tơlơi sĭt dơlăm hloh, anŭn jing ƀơi anăp Ơi Adai yơh (1 Samuêl 16:13; Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 20:6; 28:8).

Amăng Tơlơi Pơgop Phrâo, Ơi Adai kơčrâo brơi kơ ƀing ană plơi Ñu kiăng kơ tŭ arăng trôč ia jâo kơ tơlơi pơsuaih, hrŏm hăng tơlơi iâu laĭ tơdang ƀing gơñu ruă duăm (Yakơ 5:14). Samơ̆ yom hloh kơ anŭn dơ̆ng, tơlơi trôč ia jâo yom hơjăn dŏ ƀơi Yang Yêsu kiăng kơ pơtô Tơlơi Pơthâo Hiam yơh (Luk 4:18; Bruă Mơnuă 4:27). Pêtrôs yua Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 2:1-3 kiăng kơčrâo kơ Yang Yêsu jing “Pô Arăng Trôč Ia Jâo” jing Pô mă tŭ laih Yang Bơngăt Hiam bă blai ƀu thâo pơkă. “Krist” jing Kristos amăng tơlơi Grek, kiăng laĭ, “pô arăng trôč ia jâo,” jing pô Ơi Adai ruah laih.

Ơi Adai hơmâo trôč laih ƀơi rĭm čô ƀing ta amăng Yang Krist mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam Ñu. Yang Yêsu pơrơđah Ñu pô jing Pơtao tŭ Trôč ta, jing Pô Pơala tŭ Trôč ta, laih anŭn jing Khua Ngă Yang tŭ Trôč ta! Yôhan pơhaih laih kơ tơlơi abih bang ƀing ta hơmâo Yang Bơngăt, jing tơlơi trôč mơ̆ng Pô Rơgoh Hiam (1 Yôhan 2:20, 27), laih anŭn tŭ kơđŏm jing lŏm kơ Ơi Adai (Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 105:15). Ƀing ta khŏm tŏ tui amăng tơlơi iâu rơgoh hiam anai mơ̆ng Ơi Adai tơdang Khua Yang pơgiŏng hĭ bruă Ñu amăng ƀing ta.