Who We Are

JBA-Logo

Jorai Bible Association is a non-profit corporation to publish and bring the Jorai Bible Standard Version to all Jorai believers around the world in all forms such as, Bible text, Study Bible materials to promote reading and learning the Word abroad in order that lives to be transformed.

Tơpul Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai jing grup ƀu pơjing kơmlai ôh kiăng kơ pơhră hăng ba pơ ƀing Jơrai Hră Pơblang Yang Đăr Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai kơ abih bang ƀing đaŏ Jơrai tar ƀar lŏn tơnah amăng lu hơdră hră kar hăng, Hơdrôm Hră, hơdôm sŏp hră hrăm kiăng pơtrŭt tơlơi đŏk hăng hrăm Boh Hiăp djŏp djang kiăng kơ hơdôm tơlơi hơdip tŭ pơplih.

We believe that Bible is God's Word, inerrant as oringinally given, verbally inspired by God and is a completed revelation of His will for human's salvation. We believe that the salvation is given in the name of Jesus Christ, and lives are transformed by the power of the Holy Spirit in the Trinity of God, and grounded in the Word through learning and praying in order to be spreading the Good News to those who have never heard about the Gospel of Jesus Christ.(2 Timothy 3:16-17; Hebrews 4:12; 2 Peter 1:20-21).

Ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ tơlơi Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam jing Boh Hiăp Ơi Adai, ƀu soh ôh tui hăng Ơi Adai pha brơi mơ̆ng phŭn laih anŭn ăt jing tơlơi pơrơđah hlo̱m ƀo̱m tơlơi Ñu kiăng kơ tơlơi pơklaih mơnuih mơnam. Ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ tơlơi tơlơi pơklaih tŭ pha brơi amăng anăn Yêsu Krist, laih anŭn khul tơlơi hơdip tŭ pơplih yua mơ̆ng tơlơi dưi Yang Bơngăt Hiam amăng Ơi Adai Klâo Pô, laih anŭn tŭ kơjăp amăng Boh Hiăp mơ̆ng tơlơi hrăm hăng iâu laĭ kiăng kơ pơlar tơlơi Pơthâo Phrâo kơ ƀing mơnuih aka ƀu hơmâo hơmư̆ djơ̆ ôh tơlơi Pơthâo Hiam kơ tơlơi Yêsu Krist.
(2 Timothe 3:16-17; Hêbrơ 4:12; 2 Pêtrôs 1:20-21).