Vision And Mission Statement

Vision Statement:
The Jơrai/Jarai Bible Association (JBA) exists to see that the Jơrai Bible Standard Version (JBSV) is used effectively and widely, the quality remains high and the form appropriate to promote understanding of God’s Word among Jơrai people around the world.

Pơhiăp Pơhaih Tơlơi Pơƀuh:
Tơpul HHRHTJ hơmâo kiăng kơ ƀuh arăng yua Hră Pơblang Yang Đar Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai tŭ yua hăng lar rơhaih, nua yua yom hơdră hră boh hiăp ăt dŏ dơnơ̆ng hiam kiăng kơ pơtrŭt tơlơi thâo hluh Boh Hiăp Ơi Adai amăng ƀing Jơrai pơ djŏp djang lŏn tơnah.

Mission Statement:
Jơrai Bible Association exists:
* To inspire the Jơrai people to effective use of the Word of God to transform their lives.
* To preserve and protect the quality of the Jơrai Bible Standard Version.
* To promote and encourage Jơrai people worldwide into the effective use of the JBSV by providing forms of Scripture and Bible Study Materials that will make God’s Word easy to access and understand.

Pơhiăp Pơhaih Tơlơi Bruă:
Tơpul Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai hơmâo:
*Kiăng kơ pơtrŭt pơđu̱r ƀing Jơrai kiăng kơ yua Boh Hiăp Ơi Adai kiăng kơ pơplih hĭ tơlơi hơdip gơñu.
*Kiăng kơ djă pioh hăng wai lăng nua yua yom hơdră Hră Pơblang Yang Đar Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai.
*Kiăng kơ pơtrŭt hăng pơđĭ pran jua ƀing Jơrai djŏp djang kiăng kơ tŭ yua Hră Pơblang HHRHTJ hăng tơlơi pha brơi hơôm hơdră sŏp hră Hrăm Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp, kiăng kơ djru ngă brơi kơ amuñ mă tŭ hăng thâo hluh Boh Hiăp Ơi Adai.