Bible Features

The Jorai people are a language group in a country of Southeast Asia. Of the more than 450,000, over 120,000 are estimated to be believers. This is the first time for the Jorai people having the Bible in their own language on their own hands. The following features are included in the Jorai Bible Standard Version, such as:

Ƀing Jơrai jing sa grup mơnuih dŏ pơ lŏn čar Asia gah Ngŏ̱-Thu̱ng. Kơplăh wăh 450,000 čô hơmâo rơbeh kơ 120,000 čô jing ƀing tŭ đaŏ kơnang. Anai jing blung hlâo kơ ƀing Jơrai či hơmâo Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam amăng tơlơi pơhiăp gơñu pô ƀơi tơngan gơñu pô. Khul hơbruai gah yŭ anai tŭ yap amăng Hră Pơblang Yang Đăr Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Tơlơi Jơrai, kar hăng:

bible


✜ Bible (Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam)
✜ Notes, References (Ala Tak, Hră Kơčrâo)
✜ Glossary (Boh Hiăp Pơblang)
✜ Topical Index (Akŏ Hrăm)
✜ Concordance (Dakơčrâo)
✜ Biblical Pictures (Khul Rup Pơblang Hơdrôm Hră)
✜ Maps (Khul Hla Kak)
✜ Bible Reading Plans (Khul Hơdră Đŏk Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam)
✜ Measuring Table (Pra̱ Tơlơi Pơkă Kơtraŏ)
✜ Favorite Scriptures for Readers (Hơdôm Črê̆k Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp Arăng Khăp Đŏk)
✜ Many more… (lu hloh dơ̆ng)

This Bible will be published by the end of this year (2014), however, we need your prayers and supports to accomplish of what God has called us to do. Please see Donation category in order to learn more. Many thanks!

Hơdrôm Hră anai či tŭ pơhră tơbiă ƀơi tơluč thŭn anai (2014), samơ̆, ƀing gơmơi kiăng kơ tơlơi ƀing gih iâu laĭ hăng djru pơyơr kiăng kơ pơgiŏng hĭ hơget tơlơi Ơi Adai hơmâo iâu laih ƀing ta kiăng kơ ngă. Rơkâo kơ ƀing gih lăng bĕ ƀơi Tră Tơlơi Pơyơr kiăng kơ thâo thim dơ̆ng. Bơni lu!