Hơdip Hăng Boh Hiăp Hơdip

bible

Kơkuh mơak kơ abih bang ƀing gih,
Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn hơi, Hơdip Hăng Boh Hiăp Hơdip jing sa hơdră jơlan yom pơphan kơ tơlơi hơdip gah bơngăt ƀing ta yơh jing ƀing đaŏ kơnang kơ Yang Krist Yêsu.

Paul hơmâo čih pơtă laih kơ Timothe tui anai, “Abih bang Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam jing tơlơi Ơi Adai ngă brơi kơ arăng čih laih anŭn tŭ yua kơ tơlơi pơtô, tơlơi ƀuăh pơkra, tơlơi pơtơpă laih anŭn tơlơi pơhrăm…” (2 Timothe 3:16)

Anai jing bơnăh añĭng kơ tơlơi Hơdip Hăng Boh Hiăp Hơdip, jing bơnăh kiăng kơ thâo hluh boh hiăp Ơi Adai hăng tơlơi kiăng laĭ phŭn mơ̆ng tơlơi Hêbrơ amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp laih anŭn mơ̆ng tơlơi Grek amăng Tơlơi Pơgop Phrâo. Giŏng anŭn, ƀing ta dưi thâo hluh kiăng kơ tŭ yua Boh Hiăp Hơdip Khua Yang kơ tơlơi hơdip ta pô yơh.

Tơlơi pơhrăm anai či hơmâo klâo wơ̆t amăng sa hrơi kŏm. Či hơmâo boh hiăp ruăh amăng tơlơi Jơrai đuaĭ tui hăng boh hiăp phŭn Hêbrơ ƀôdah Grek, hiư̆m kiăng kơ đŏk, laih anŭn tơlơi kiăng laĭ hăng tŭ yua yơh.

Hơnŭn yơh, Ơ ƀing met anŏng ayŏng adơi ơi yă ană amôn hơi, rơkâo kơ ƀing ih hơdơr iâu laĭ brơi kơ ƀing gơmơi laih anŭn kơ bơnăh añĭng anai dưi hơmâo nanao tơlơi hrăm pơmŭt đĭ.

Tơdah ƀing ih hơmâo tơña pơrơklăh kơ tơlơi pơhrăm, rơkâo čih mơĭt bĕ ƀơi imel anai: bohhiaphdip@gmail.com

LEARNING GOD WORD EVERY DAY. CHECK OUT OUR BLOG PAGE