Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

bible

Kơkuh alum kơ abih bang,

Bơni kơ Ơi Adai, Ama Prŏng Tơlơi Khăp Pap.
Ră anai, hrŏm hăng bruă dưi hơmâo bơnah añil kơ Hră Tơlơi Rơgoh Hiam. Ƀing ta dưi hơmâo anih kiăng pơđĭ ai laih anŭn pơbŭ đĭ tơlơi hơdip bơngăt jua amăng tơlơi đaŏ kơnang Khua Yang. Hăng tơlơi bruă HƠDIP HĂNG YANG KRIST RĬM HRƠI.

“Brơi kơ kơnuih gih khŏm jing hrup bĕ hăng kơnuih Krist Yêsu hơmâo …” Philip 2:5
Ơi Pôl c̆ih: “Ơ ƀing mơnuih jing ƀing kar hăng ƀing ană kâo khăp hơi, sa wơ̆t dơ̆ng, yuakơ ƀing gih yơh kâo hlak ruă nuă biă mă, kar hăng tơlơi ruă kiăng kơ đih apui tơl kơnuih Krist dưi jing hĭ amăng ƀing gih.” Galati 4:19

Anai jing tơlơi pơhiăp pơđĭ ai blung hlâo hăng tơlơi Jrai amăng añil anai. Anăn kơ anih anai jing “HƠDIP HĂNG YANG KRIST RĬM HRƠI”. Kiăng laĭ: Rĭm hrơi ƀing ta c̆i hơmâo hsa jơlan Boh Pơhiăp mơ̆ng hră Tơlơi Rơgoh Hiam laih anŭn biă tơlơi pơđĭ ai.

Rơkâo tơlơi djru iâu laĭ, laih anŭn tơlơi gum djru mơ̆ng abih bang pơgop hrŏm hơbit amăng tơlơi pơlar Boh Tơlơi pơhiăp Ơi Adai kơ abih bang ƀing ană bă Khua Yang.