Jorai Bible Association

5.Dưi Kơtang

Hêbrơ: shadday
Đŏk: sadday
Mrô Strong: 7706

Jơlan Phŭn:
Čơdơ̆ng Phŭn 17:1; 28:3; 35:11; Tơbiă 6:3; Yôb 5:17
Čơdơ̆ng Phŭn 17:1 “Hlak Abraham duapănpluh-duapăn thŭn, Yahweh pơƀuh rai kơ ñu hăng laĭ, ‘Kâo jing Ơi Adai Dưi Kơtang; hơdip tơpă hơnơ̆ng hăng hlo̱m ƀo̱m kơ Kâo bĕ!’”

Djơ̆ anŏ ñu arăng ƀu dưi djă pioh hăng ngă tui khul tơlơi arăng ƀuăn ôh. Tơhơnal tơlơi hiam yơh dŏ gah rŏng kơ tơlơi ƀuăn ƀu dưi djă pioh anŭn, samơ̆ tơdah hơmâo sat tơhơnal tơlơi anai, kơƀah hĭ tơlơi dưi kiăng kơ djă pioh tơlơi ƀuăn, jing sa tơlơi răm răi biă mă. Tơlơi arăng juăt pơhiăp tui anai, “Ƀuăn hlâo, kơdâo ƀu truh.” Ơi Adai Dưi Kơtang nanao djă pioh hơdôm tơlơi Ñu ƀuăn. Ñu hơmâo tơlơi dưi hăng tơlơi kơtang kiăng kơ ƀuh hơdôm tơlơi Ñu ƀuăn truh hĭ.

Anăn shadday kiăng laĭ “Dưi Kơtang Abih Bang”; amăng hră Yôb hơmâo truh kơ klâopluh-sa wơ̆t laih anŭn duapăn wơ̆t amăng hră pơkŏn. Boh hră anai năng ai tơbiă rai mơ̆ng boh hiăp shadad, kiăng laĭ “jing dưi kơtang.” Ƀôdah boh hiăp anŭn tơbiă rai mơ̆ng boh hră pogop glaĭ she hăng day, kiăng laĭ “pô dưi ngă.” Amăng Hră Ơi Adai tơlơi Hêbrơ hơmâo boh hiăp pogop mơ̆ng ‘el kiăng kơ pơjing el shadday, kiăng laĭ “Ơi Adai Dưi Kơtang.” Anăn Ơi Adai anai arăng yua amăng rơnŭk ƀing ama ơi adon năm wơ̆t laih anŭn nanao tĕk djơ̆ hăng hơdôm tơlơi ƀuăn Pô Dưi Kơtang kiăng kơ djă pioh tơlơi ƀuăn Ñu hăng ƀing gơ̆. Ñu ƀuăn kiăng kơ pơlar kơnung djuai ƀing gơ̆ hăng pha brơi anih lŏn Kanaan kơ ƀing gơ̆ (Čơdơ̆ng 17:1-8; 28:3; 35:11). Yakôb iâu laĭ rơkâo kơ Pô Dưi Kơtang pha brơi kơ ƀing ană đah rơkơi ñu dưi ba glaĭ Benyamin mơ̆ng lŏn čar Êjip (Čơdơ̆ng 43:14), tui anŭn kiăng kơ djă pioh kơnung djuai tơlơi ƀuăn. Tơdang yua “Ơi Adai Dưi Kơtang” amăng hơdôm anih hơdip anai kiăng kơ pơkơjăp kơ hơdôm tơlơi ƀuăn dưi truh sĭt yơh.

Jing Pô Dưi Kơtang, Ơi Adai brơi khul tơlơi pơƀuh kơ Balaam, jing pô pơƀuh amăng tring ƀing Mesopotamia (Yap 24:4, 16). Ơi Adai dưi ba rai tơlơi răm răi anŭn jing kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh dưi ngă (Yesayah 13:6; Yôêl 1:15). Hăng tơlơi kơtang Ñu, Ñu pơčơlah hĭ ƀing rŏh ayăt ƀing Israel (Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 68:14). Dơnai hiăp Ñu jing kar hăng dơnai čăng ƀing Čerub hăng ƀing hlô pơkŏn amăng khul tơlơi pơƀuh Yehezekêl (Yehezekêl 1:24; 10:5). Samơ̆ pô čih hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč pơruai kơ tơlơi dŏ gah yŭ tơui Pô Dưi Kơtang kiăng kơ pơdơi hăng dŏ rơnŭk hơđơ̆ng (Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 91:1-2). Amăng rơnŭk Môseh, El Shadday jing Yahweh yơh, jing Ơi Adai tơlơi pơgop hăng ƀing Israel (Tơbiă 6:2-5). Anăn “Dưi Kơtang,” boh hiăp shadday Yôb hăng “ƀing gơyut” ñu yua klâopluh-sa wơ̆t amăng črê̆k pơdôi amăng sŏp hră (Yôb 5:17; 40:2). Samơ̆, hơmâo duapluh-sa wơ̆t anăn Yahweh arăng yua amăng črê̆k pơduă (prose), laih anŭn năm wơ̆t amăng črê̆k pơdôi pơkŏn, tơlơi anai pơrơđah kơ tơlơi Yahweh hăng ‘el shadday jing sa laih anŭn Ơi Adai hrup yơh. Yôb kwưh rơkâo kơ Pô Dưi Kơtang kiăng kơ pơgăl brơi kơ tơhơnal tơlơi ñu, samơ̆ hơnăl tuč ñu pơjao ñu pô hlo̱m ƀo̱m kơ tơlơi dưi prŏng prin hăng dưi kơtang Khua Yang (Yôb 40:1-5).

Tơlơi ƀuăn dŏ amăng anăn Shadday jing tơlơi Pô Dưi Kơtang dưi ngă djŏp mơta tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih yơh. Ƀu hơmâo hlơi pô ƀôdah pô dưi kơtang pơkŏn ôh dưi pơwĕ hĭ khul hơdră jơlan Khua Yang. Ñu jing Ơi Adai pơpŭ pơyom biă mă yơh.