Jorai Bible Association

4. Pơruă

Hêbrơ: ‘anah
Đŏk: a nah
Mrô Strong: 6031
Jơlan Phŭn: H’Ruth 1:21; Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 119:67, 71; Yesayah 53:7; Tơlơi Cŏk Hia 3:33
Tơdang khul tal adai adih kho̱ng hăng ƀu hơjan ôh yuakơ ƀing ană plei Ih hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih,tơdah ƀing gơñu iâu laĭ anăp nao pơ anih anai,pơhaih Ih jing Ơi Adai gơñu laih anŭn đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng khul tơlơi soh sat gơñu yuakơ Ih hơmâo pơruă hĭ laih ƀing gơñu, 1 Ƀing Pơtao 8:35;

Boh hiăp “tơlơi pơruă” jing boh hiăp ba rai pơ tơlơi pơmĭn tơlơi ruă nuă gah kơđeh asar hăng jua pơmĭn. Hơmâo mơnuih tŭ pơruă hĭ yuakơ arăng pơrŭng ƀôdah huĭ bra̱l yuakơ tơlơi krip yip, ruă nuă ƀôdah tơlơi rŭng pơkŏn. Lu mơnuih ƀuah kơ Ơi Adai tơdang ƀing gơñu bưp djơ̆ tơlơi pơruă. Tui hăng Hơdrôm Hră, Ơi Adai ƀu tŭ ư kiăng pơruă ƀôdah pơrơngot hĭ hlơi pô ôh (Čŏk Hia 3:33). Boh hiăp Hêbrơ ‘anah, “tŭ bon kơkuh, pơruă, ƀôdah pơluă gŭ,” dưi pơblang phara yơh kiăng kơ pơrơđah kơ hơdôm tơlơi kiăng laĭ anŭn. Tơlơi pơblang kơ ‘anah ăt hơmâo “ba rai tơlơi rơngot” mơ̆n, “ƀu pơruă” hĭ arăng, laih anŭn “ba rai tơlơi pơruă.” Hơdôm boh hiăp anăn hăng boh hiăp kơnuih pơkŏn jing kơnang ƀơi akha tơlơi kiăng laĭ anai yơh, “tŭ pơruă, luă gŭ, ƀun rin, ƀôdah pơruă.” ‘Anah ƀu pơruai kơ tơlơi jing ƀôdah anih dŏ Ơi Adai kiăng kơ ƀing ană plơi Ñu dŏ ôh. Ñu kiăng kơ ƀing gơ̆ tơgŭ dơ̆ng tơpă, hiam drơi jan hăng čang rơmang kơ mơta tơlơi či truh yơh. Kar hăng ƀing ta hơmâo găn laih gah ngŏ anai, pô čih hră Čŏk Hia pơrơđah laih kơ tơlơi Ơi Adai ƀu kiăng pơruă hĭ hlơi pô ôh. Pruaĭ pơhiăp tơlơi Hêbrơ laĭ rơđah kơ tơlơi Ñu ƀu kiăng pơruă hĭ ƀing gơ̆ “mơ̆ng pran jua Ñu” ôh. Tơlơi anŭn ƀu djơ̆ amăng kơnuih Ñu ôh! Tơlơi kơtư̆ juă hăng tơlơi pơruă truh yuakơ lu tơhơnal tơlơi phara, đơđa tơhơnal tơlơi ƀing ta ƀu dưi thâo hluh ôh kar hăng Yôb ƀu dưi thâo hluh ôh (Yôb 42:1-6).

Boh hiăp anăn ‘oni, kiăng laĭ “tơlơi pơruă,” arăng yua lu wơ̆t amăng hră Čŏk Hia, arăng čih pioh amăng sŏp hră anai yuakơ Ơi Adai hơmâo pơruă hĭ sĭt ƀing ană plơi Ñu yơh, ƀu djơ̆ yuakơ Ñu kiăng ôh, samơ̆ yuakơ Ñu khŏm ngă. Tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng ƀing Israel yơh ba rai tơlơi phat kơđi hăng tơlơi răm rai kơ plei prong Yerusalaim. Samơ̆ Ơi Adai hơmâo hơdră kơñăm kiăng kơ song mă hĭ ƀing Israel. Ñu kiăng kơ ƀing gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ Ñu hăng kơhơma̱l hĭ tui anŭn Ñu dưi pap brơi kơ ƀing gơ̆. Ơi Adai kiăng kơ ƀing gơñu tŭ pơtơpă hăng suaih hĭ (1 Ƀing Pơtao 8:35; 2 Ƀing Pơtao 17:20) laih anŭn tơlơi kơñăm Ñu jing tơpă djơ̆ yơh. Pô čih hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč laĭ kơ tơlơi hlâo kơ Ñu tŭ “pơruă,” ‘anah, ñu čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng Khua Yang. Mơ̆ng tơlơi pơruă ñu anŭn yơh, ñu tŭ ba glaĭ tui gưt kơ boh hiăp Khua Yang. Tơlơi pơruă jing anih Ơi Adai kiăng kơ pơhrăm mơnuih, samơ̆ ƀu djơ̆ tơlơi Ñu kiăng ruah brơi kơ ƀing ta ôh.

Yang Yêsu thâo krăn laih yơh tơdang Ñu mưn tŭ tơlơi pơruă hăng glăm brơi hăng tơlơi gir run (Kolossai 1:24). Paul pơtrŭt ƀing ta tŭ mơak hăng čang rơmang amăng Khua Yang laih anŭn ư̆ añ amăng tơlơi pơruă mơ̆n (Rôm 12:12). Ƀu djơ̆ bưng thut ta ôh kiăng kơ tŭ ruă nuă gleh tơnap laih anŭn tŭ kơtraŏ kơtrĭn mơ̆ng Khua Yang (Čŏk Hia 1:3), samơ̆ tơdah ƀing ta tŭ, Ñu yơh či pha brơi tơlơi khăp pap kiăng kơ ƀing ta dưi găn hĭ abih.