Jorai Bible Association

3. Djru Pơmĭn

Hêbrơ: ‘etsah
Đŏk: et sah
Mrô Strong: 6098 (anai jing mrô kơsem hrăm kơ ƀing thâo tơlơi Amer amăng hră Strong’s Concordance)
Jơlan Phŭn:Yôb 12:13; Yesayah 11:2; 19:11
Hlak anŭn, Dawid hơmư̆ tui anai, “Ahithôphel ăt jing amăng ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng hrŏm hăng Absalôm mơ̆n.” Tui anŭn, Dawid iâu laĭ tui anai, “Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih ngă brơi kơ Absalôm hơngah hĭ bĕ tơlơi djru pơmĭn Ahithôphel jing hĭ tơlơi mlŭk.” 2 Samuêl 15:31, 34; 16:23; 17:7, 14, 23; 20:22

Thim mŭt kơ ƀing pô pơala, khua ngă yang, kŏng tha laih anŭn pơtao jing ƀing ba akŏ kơ ƀing Israel đưm hlâo adih, Ơi Adai yap kơnăl tơlơi bruă ƀing đah rơkơi rơgơi ƀing đah kơmơi rơgơi jing ƀing ba akŏ amăng ƀing Israel. Boh hiăp pơpư̆ Hêbrơ ya ‘ats, “djru pơmĭn” ƀôdah “pơhiăp djru,” pha brơi kơ boh hiăp anăn ‘etsah, kiăng laĭ “pô djru pơmĭn ƀôdah pơhiăp djru.” Ƀing mơnuih Ơi Adai hli̱ng hla̱ng yơh jing ƀing prap pre kiăng kơ hơmư̆ tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng ƀing đah rơkơi đah kơmơi rơgơi wơ̆t hăng tơlơi dui ba gơñu. Sa čô đah kơmơi rơgơi amăng sa boh plơi anet Abel djru pơmĭn kơ ƀing ană plơi anŭn kiăng kơ jao brơi akŏ mơnuih anăn Seba kơ Yôab, jing khua ƀing tơhan Dawid, hloh kơ tơlơi kiăng kơ tŭ Yôab pơrai hĭ abih plơi anŭn (2 Samuêl 20:15-22). Daniêl, jing pô rơgơi hloh amăng lŏn čar Babilon, ƀing pơtao hơduah tơña tơlơi rơgơi mơ̆ng ñu (Daniêl 4:27). Pơtao Dawid thâo kơnăl kơ tơlơi yom pơphan kơ “tơlơi djru pơmĭn” laih anŭn ƀing pơhiăp djru tơdang ñu anăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi ană ñu Absalom pơkơdơ̆ng glaĭ. Absalom ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Dawid kiăng kơ sua mă hĭ tơlơi jing pơtao pơ plei Yerusalaim tơl Dawid khŏm đuaĭ kơdŏp kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu. Ñu thâo krăn pô djru pơmĭn rơgơi Absalom jing Ahitophel, hơmâo djru pơmĭn laih kơ Absalom amăng tơlơi pơkơdơ̆ng anai. Hơnăl tuč, Dawid iâu laĭ kiăng kơ tơlơi djru pơmĭn Ahitophel tŭ rŭng răng hĭ hăng jing hĭ mlŭk (2 Samuêl 15:31, 34). Ơi Adai laĭ glaĭ kơ Dawid laih anŭn Absalom hơngah hĭ tơlơi djru pơmĭn Ahitophel. Tơdơi kơ anŭn, Ahitophel nao rŏ̱t hĭ tơkuai ñu pô tơdang ñu thâo krăn arăng ƀu đuaĭ tui tơlơi djru pơmĭn ñu (2 Samuêl 17:23). Amăng anih hơdip kar hăng anŭn, tơlơi djru pơmĭn hiam ƀôdah sat pơjing rai tơlơi phara amăng tơlơi dưi hĭ hăng thuơ hĭ yơh abih dua Absalom hăng pô djru pơmĭn ñu. Dawid thâo kơ tơlơi anŭn, laih anŭn dưi iâu laĭ kơñăm kơ tơlơi anŭn hăng tơlơi rơgơi yơh.

Pơtao rơgơi Yehosaphat djru pơmĭn kơ tơlơi hiam hloh jing blung hlâo khŏm hơduah tơña bĕ tơlơi djru pơmĭn Khua Yang hlâo kơ ngă bruă (2 Hră Ruai 18:4). Sĭt yơh, amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Hơđăp, tơlơi djru pơmĭn mơnuih, rơngiao kơ hơduah tơña mơ̆ng Ơi Adai hlâo, jing ƀu hiam klă ôh. Yôb hơmâo pơhaih laih kơ tơlơi djru pơmĭn hăng tơlơi thâo hluh, wơ̆t hăng tơlơi rơgơi hăng tơlơi kơtang Ơi Adai, ƀu djơ̆ mơ̆ng mơnuih mơnam ôh, samơ̆ mơ̆ng Ơi Adai pô yơh (Yôb 12:13). Hơnŭn yơh, mơnuih mơnam nanao iâu laĭ hăng hơduah tơña Ơi Adai hlâo kơ djru pơmĭn. Amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Phrâo, ding kơna pơjao Paul djru pơmĭn kơ ƀing đaŏ amăng plơi Korinthos tơdang ñu ƀu hơmâo ôh boh hiăp mơ̆ng Khua Yang (2 Korinthos 8:10), yuakơ ñu hơmâo tơlơi pơmĭn Yang Krist (1 Korinthos 2:16). Hăng tơlơi git gai Yang Bơngăt Hiam, Paul hơmâo tơlơi sĭt hăng tơlơi rơgơi Yang Krist amăng jua pơmĭn ñu. Paul ăt djru pơmĭn kơ ƀing kơmai hlak ai kiăng kơ hơmâo sang anŏ (1 Timothe 5:14).

Than Yissai, Pô Messiah pơanăp, jing Pô či pha brơi Yang Bơngăt tơlơi djru pơmĭn hăng tơlơi dưi mơyang (Yesayah 11:2). Sĭt yơh, Yang Krist jing than Yissai, jing Pô Djru Pơmĭn Prŏng ta. Amăng hră Pơrơđah 3:18, Ñu pha brơi tơlơi djru pơmĭn hiam hloh, kơčrâo brơi kơ ƀing ană plơi Laodikia kiăng kơ blơi tơlơi pơdrŏng săh hloh hăng mŭk dram mơ̆ng Ñu, wơ̆t hăng sum ao kiăng go̱m hĭ tơlơi mlâo hyâo laih anŭn jrao mơta kiăng djru kơ mơta gơñu dưi ƀuh rơđah sĭt.