Jorai Bible Association

2. Rŏh Ayăt

Hêbrơ: tsarim
Đŏk: tsarim
Mrô Strong: 6862
Jơlan Phŭn:Yap 10:9; Ezra 4:1; Bơni Hơơč 44:4, 7
Laih anŭn bơni hơơč kơ Ơi Adai Glông Hloh,jing Pô hơmâo jao hĭ laih ƀing rŏh ayăt amăng tơngan ih.” Giŏng anŭn, Abram brơi kơ Melkhizedek sa črăn amăng pluh abih bang gơnam ñu hơmâo mă glaĭ laih. Čơdơ̆ng Phŭn 14:20;

Ƀing arăng hơmâo čih hăng sĭ lu sŏp hră laĭ kơ ƀing mơnuih tơnap mă bruă hrŏm hơbĭt hăng tơlơi hiư̆m kiăng kơ pơsir hĭ, laih anŭn arăng blơi biă mă. Amăng Hră Ơi Adai pơhiăp pơruai lu biă mă yơh kơ ƀing mơnuih tơnap mă bruă hrŏm hơbĭt, boh nik ñu jing ƀing “rŏh ayăt” ta, jing ƀing nanao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta.

Hlak Khua Yang Yahweh ba glaĭ ƀing Yehudah mơ̆ng lŏn čar Babilon, tơlơi pơđar blung hlâo Khua Yang pơđar jing rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ơi Adai (2 Hră Ruai 36:20-21). Tơdang ƀing wơ̆t glaĭ anŭn čơdơ̆ng ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang, ƀing “rŏh ayăt Benyamin hăng Yudah” thâo kơ tơlơi bruă laih anŭn ƀing gơñu rai rơkâo kiăng kơ djru (Ezra 4:1-2). Zerubbabel rơgơi biă mă hơngah hĭ tơlơi ƀing gơñu kiăng kơ djru anŭn, thâo krăn kơ tơlơi ƀing gơnu jing ƀing “rŏh ayăt” ƀing Yehudah yơh (Ezra 4:3). Boh hiăp amăng tơlơi Hêbrơ kơ “rŏh ayăt” jing tsarim, jing sa boh hiăp anăn lu tơno (a masculine plural noun). Boh hiăp anai tơbiă rai mơ̆ng “tsarar, kiăng laĭ “kiăng kơ jing pơkơdơ̆ng” ƀôdah “kiăng kơ rung rang.” Tơlơi yua boh hiăp tsarim amăng Ezra 4 kiăng laĭ kơ tơlơi ƀing mơnuih anŭn kiăng mă bruă hrŏm hơbĭt ƀu tŭ apăh ôh, jing tơlơi arăng đi̱ng đaŏ yơh. Ƀing mơnuih kiăng djru anŭn jing ƀing tuai, rai dŏ pơ Samaria hăng pơdŏ hăng ƀing Yehudah pơ anih anŭn. Ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng, samơ̆ ăt kơkuh pơpŭ kơ Yahweh mơ̆n (2 Ƀing Pơtao 17:24-41). Zerubbabel hơngah ƀu kiăng pơlŭk ƀing Yehudah phrâo wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar Babilon anŭn hăng ƀing “rŏh ayăt” Khua Yang hăng ƀing ană plei Ñu ôh (Ezra 4:3-5). Kơ Yôsua, pô khua ngă yang prŏng hloh, Zerubbabel, hăng ƀing ba akŏ ƀing sang anŏ ƀing Yehudah pơkhưp ngă rơđah rơđo̱ng yơh. Ƀing rŏh ayăt anŭn jing ƀing ƀu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai Yahweh, ƀing gơñu ƀu hơmâo črăn amăng tơlơi ma̱n pơdơ̆ng đĭ Sang Yang anai ôh. Hăng tơlơi hơngah hĭ kơtang anŭn, ƀing Yehudah anai tŭ ư jao lui mơta tơlơi anŭn amăng tơngan Khua Yang yơh. Khua Yang ngă kơ ƀing rŏh ayăt anŭn mơ̆ng pơtao Darius yơh, jing pơtao Persia, jing pô djru brơi kơ ƀing Israel hăng yua tơlơi dưi kơnŭk kơna hăng ling tơhan rơnŭk anŭn yơh kiăng kơ pogoing hĭ Sang Yang anŭn. Ơi Adai dưi hĭ laih kơ ƀing rŏh ayăt ƀing Israel anŭn (Ezra 6:3-12, 15).

Tơlơi ră ruai anŭn Hră Ơi Adai pơrơđah hiư̆m kiăng kơ dưi hĭ kơ ƀing “rŏh ayăt” yơh. Brơi kơ Khua Yang yơh pơglaĭ kơ tơlơi anŭn! Khua Yang dưi hĭ ƀing rŏh ayăt Abraham (Čơdơ̆ng 14:10), Dawid (Bơni Hơơč 27:12), hăng Yôb (6:23). Biă mă ñu, Khua Yang dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ƀing ană plei Ñu, jing kar hăng Ñu dưi hĭ ƀing rŏh ayăt Ñu pô yơh (Yap 10:9; Juăt 32:41, 43; 33:7; Yôsua 5:13). Khua Yang pơrai hĭ pô rŏh ayăt ƀing Yehudah amăng rơnŭk Persia, jing Haman anŭn (H’Ester 7:6) laih anŭn pô čih hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč rơkâo kơ Khua Yang kiăng dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ñu (Bơni Hơơč 44:5-6; 60:11, 12; 78:42; 81:15). “Mơ̆ng Khua Yang” yơh pô čih hră Bơni Hơơč anai laĭ kơ tơlơi ƀing ta dưi hĭ (Bơni Hơơč 44:5, 7; 78:42, 66). Sĭt yơh, Khua Yang yơh jing tơlơi dưi ta (Bơni Hơơč 81:13, 14; 107:2). Ñu dưi hĭ ƀing rŏh ayăt Yang Yêsu (Bruă Mơnuă 2:35), laih anŭn ră anai ƀing ta tŭ iâu mother kiăng kơ khăp kơ ƀing rŏh ayăt ta kra hăng Yang Krist ngă laih (Mathiơ 4:44). Yang Yêsu či git gai wai lăng tơdang Ñu blah dưi hĭ abih bang rŏh ayăt Ñu laih anŭn ta (Bruă Mơnuă 2:35; 1 Korinthos 15:25-27; Hêbrơ 1:13). Tui anŭn, tơlơi rŭ nua lŏm kơ Khua Yang, ƀu djơ̆ lŏm kơ ƀing ta ôh, laih anŭn ƀing ta khŏm hơdơr hơduah sem Ơi Adai blung hlâo tơdang anăp hăng ƀing mơnuih tơnap mă bruă hrŏm amăng tơlơi hơdip ta.