Jorai Bible Association

26. Pơrơgoh

Hêbrơ: taher
Đŏk: ta her
Mrô Strong: 2891
Jơlan Phŭn:
Lêwi 13:6; 2 Hră Ruai 29:15-16; Ezra 6:20; Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 51:7

“Ƀơi hrơi tal tơjuh khua ngă yang či ep kơsem ñu dơ̆ng, laih anŭn tơdah anih ruă anŭn hơmâo krô hĭ laih anŭn ƀu pơlar tơbiă ƀơi klĭ pơkŏn, khua ngă yang či pơhaih gơ̆ jing rơgoh yơh; anŭn jing kơnơ̆ng tơlơi pơđeh đôč. Pô anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu, laih anŭn ñu či jing hĭ rơgoh yơh” (Lêwi 13:6)

Dua čô pơtao yom pơphan amăng anih lŏn Yudah, Hezekiyah hăng Yôsiyah, tơbiă nao kiăng kơ “pơrơgoh” hĭ Sang Yang Ơi Adai amăng rơnŭk ƀing gơñu wai lăng. Ezra yua boh hiăp Hêbrơ taher amăng Hră Ruai tal Sa hăng tal Dua kiăng pơruai kơ tơlơi bruă ƀing pơtao anŭn. Amăng rơnŭk Hezekiyah git gai (hlâo kơ Krist 715-686), ñu pơđar kơ ƀing Lêwi “pơrơgoh” hĭ Sang Yang Khua Yang. Amăng tơlơi bruă anai, taher arăng pơblang jing “pơrơgoh” yơh. Boh hră anŭn ăt jing “tŭ pơrơgoh,” ƀôdah “tŭ pơjơngeh” mơ̆n, kar hăng pơrơgoh hĭ gah kơđeh asar; tơlơi anŭn kiăng laĭ kơ tơlơi mă pơđuaĭ hĭ mơta tơlơi ngă brơi kơ ƀu rơgoh yơh. Taher ăt kơčrâo nao kơ tơlơi bruă pơpŭ “pơrơgoh” ƀôdah “pơjơngeh” mơ̆n amăng tơlơi phiăn kơkuh pơpŭ. Yom hloh dơ̆ng, anŭn jing boh hiăp arăng yua kơčrâo kơ tơlơi “pơrơgoh kơnuih” yơh.

Hezekiyah pơrơgoh hĭ Sang Yang Khua Yang hăng brơi kơ ƀing Lêwi mă pơđuaĭ hĭ abih bang rup trah mơnuih tuai wơ̆t hăng khul gơnam ƀu rơgoh (2 Hră Ruai 29:15-16). Samơ̆ anŭn jing khul gơnam ngă pơgrĭ hĭ Sang Yang, ƀu djơ̆ Sang Yang anŭn ôh. Djuai pơrơgoh ƀôdah pơjơngeh anŭn kơčrâo kơ “tơlơi phiăn” pơrơgoh yơh yuakơ Khua Yang pô pơđar kơ ƀing gơñu kar hăng anŭn. Khul gơnam yua, kơnưl, klĭ ƀing khua ngă yang, sum ao ƀing khua ngă yang, laih anŭn hơdôm gơnam pơkŏn dơ̆ng pioh kơ črăn kơkuh pơpŭ kơ Khua Yang khŏm tŭ pơrơgoh hĭ hăng tơlơi phiăn pơrơgoh yơh.

Tơlơi pơjơngeh kơnuih hăng tơlơi pơrơgoh jing hlâo kơ tơlơi phiăn pơrơgoh, anai jing sa boh rup hiam arăng pơruai laih amăng 2 Hră Ruai 30:18-20. Tơdơi kơ Hezekiyah pơrơgoh (taher) hĭ laih Sang Yang, ñu djă hơdơr sa tơlơi phet Tơlơi Găn prŏng biă mă. Samơ̆, ñu ăt brơi kơ ƀing ană plei mơ̆ng gah dư̱r, jing ƀing aka ƀu pơrơgoh hĭ gơñu djơ̆ hơnơ̆ng ôh kiăng kơ rai pơgop hrŏm. Anai jing tơlơi phara hăng Tơlơi Juăt Môseh yơh (2 Hră Ruai 30:18). Hezekiyah rơkâo kơ Khua Yang pap brơi kơ tơlơi ƀu pơrơgoh kơ ƀing hlơi pô hơduah sem Ơi Adai Hơdip hăng abih pran jua, wơ̆t tơdah ƀing gơñu aka ƀu tŭ pơrơgoh djơ̆ hơnơ̆ng ôh hlâo adih. Ơi Adai hơmư̆ tơlơi ñu iâu laĭ. Ñu pap brơi kơ tơlơi phiăn ƀu pơrơgoh ƀing gơ̆ hăng pơsuaih hĭ ƀing gơ̆ yơh! Tơlơi Hezekiyah iâu laĭ pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai lăng ƀơi pran jua, ƀu djơ̆ ƀơi tơlơi phiăn pơrơgoh ôh. Pơtao Dawid iâu laĭ laih kơ tơlơi phiăn pơrơgoh hĭ pran jua ñu ƀơi anăp Ơi Adai, ñu thâo krăn kơ tơlơi ñu kơnơ̆ng pơyơr đĭ gơnam pơyơr djơ̆ lăp kơ Ơi Adai jing pran jua tŭ “pơrơgoh” yơh (Adoh Bơni Hơơč 51:7, 19). Anŭn jing tơlơi pơrơgoh (taher) gah lăm pran jua yơh, jing tơlơi Ơi Adai kiăng biă mă amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Hơđăp.

Sĭt yơh, amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Phrâo, pran jua rơgoh hơduah sem Ơi Adai jing tơlơi phŭn kơ hlơi pô hơduah sem Ơi Adai. Mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang amăng Yang Krist yơh, Ơi Adai pơrơgoh hĭ hơdôm pran jua ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn pơkiaŏ rai Yang Bơngăt Hiam Ñu kiăng kơ pơkơjăp kơ tơlơi Ñu tŭ ju̱m ƀing ta hăng pơklaih hĭ laih ƀing ta mơ̆ng khul tơlơi soh sat ta hlŏng lar (Bruă Mơnuă 15:9).