Jorai Bible Association

25. Djuai

Hêbrơ: ‘elep
Đŏk: elep
Mrô Strong: 504
Jơlan Phŭn:
Khua Phat Kơđi 6:15; Yap 1:16; 31:5; Yôsua 22:14; Mikhah 5:2
“Gideôn tơña dơ̆ng tui anai, ‘Samơ̆, Ơ khua ăh, hiư̆m kâo dưi pơklaih hĭ ƀing Israel lĕ? Djuai kâo jing sa djuai tơdu biă mă yơh amăng kơnung djuai ƀing Manasseh, laih anŭn kâo ăt jing sa čô ƀu yomp ơphan mơ̆n amăng sang anŏ kâo’” (Khua Phat Kơđi 6:15).

Rơnŭk anai ƀu hơmâo lu mơnuih ôh pơyom kơ sang anŏ kar hăng ƀing mơnuih amăng rơnŭk đưm hlâo adih. Kơ ƀing Israel đưm hlâo adih, sang anŏ jing phŭn yơh. Sang anŏ pha brơi kơ ƀing gơñu hlơi ƀing gơñu jing, bruă jao amăng tơlơi hơdip, prăk yua, tơlơi hơdip hơdơ̆ng, laih anŭn tơlơi djru kơ jua pơmĭn mơ̆n.

Sĭt yơh, amăng Tơlơi Tơbiă 40:38, pơrơđah kơ tơlơi gơ̆ng kơthul hăng gơ̆ng apui dŏ hrŏm hăng ƀing Israel hrơi hăng mlam, jing ƀơi anih rơđah rơđo̱ng kơ “abih sang anŏ” ƀing Israel dưi ƀuh yơh. Boh hiăp Hêbrơ kơ “sang anŏ” jing boh hiăp kơ sang anŏ anet biă mă amăng ƀing Israel, jing tơlơi ƀing ta iâu “sang anŏ anet” yơh. Samơ̆ hơmâo lu tơlơi phara biă mă tŏng krah sang anŏ đưm hlâo adih hăng sang anŏ rơnŭk ta ră anai. Samơ̆ amăng jơlan anai, Tơbiă 40:38, Ơi Adai lăng kơ ƀing Israel jing sa boh sang anŏ prŏng yơh. Tơdơi kơ “abih sang anŏ,” jing “djuai” yơh, anŭn jing grup prŏng hloh. Hơmâo pluh-dua kơnung djuai amăng ƀing Israel. Tŏ tui djuai anŭn jing adơi ai tŏng krah ƀing djuai, laih anŭn grup anet hloh jing “sang anŏ sa ơi yă” yơh, jing bayit, ƀôdah bet ‘ab, “sang anŏ ama.” Boh hiăp kơ djuai arăng juăt yua jing mishpachah, sa hră pơblang amăng tơlơi Amer yua truh kơ pluh wơ̆t pơblang ‘elep jing “djuai.” Dua boh hiăp anai jing lŭk hăng tơdruă yơh, samơ̆ ăt phara mơ̆n ƀơi djơ̆ anŏ ñu. Amăng hră Ƀing Khua Phat Kơđi, boh hiăp ‘elep arăng kơnơ̆ng pơblang kơnơ̆ng sa wơ̆t đôč kơ “djuai” (Khua Phat Kơđi 6:15). Boh hiăp anai ăt jing “rơbâo” mơ̆n, samơ̆ djuai amăng ƀing Israel rơđah rơđo̱ng jing biă hloh kơ sa rơbâo čô mơnuih yơh.

Djuai hăng kơnung djuai jing grup pha brơi ƀing khua laih anŭn tơlơi dưi ling tơhan yơh amăng ƀing Israel (Yap 10:4; 31:5). Sĭt yơh, mơ̆ng Bethlehem Ephrathah, hơmâo sa djuai anet biă mă amăng kơnung djuai Yudah, Yêsu Krist tơbiă rai (Mikhah 5:2; Mathiơ 2:1-16; Yôhan 8:58). Gideôn, jing sa čô yom prŏng yơh amăng ƀing pơklaih ƀing Israel, pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai khŏm anăm ruah mă ñu ôh kiăng pơklaih hĭ ƀing Israel mơ̆ng ƀing Midyan (Khua Phat Kơđi 6:15). Tơhơnal tơlơi ñu pha brơi anŭn jing yuakơ djuai ñu jing tơdu hloh hăng anet hloh amăng kơnung djuai Manasseh. Sĭt Bethlehem Ephrathah jing anet hloh amăng kơnung djuai Yudah yơh. Ơi Adai laĭ glaĭ kơ Gideôn ăt kar hăng Ñu hơmâo laĭ glaĭ laih kơ Môseh hlâo adih kơ tơlơi ñu jing mơnuih dưi djru dui ba ƀing Israel tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip yơh. Khua Yang ăt pơrơđah kơ Gideôn hăng Môseh tui anai, “Kâo či dŏ hrŏm hăng ih!” (Tơbiă 3:12; Khua Phat Kơđi 6:16).

Ơi Adai ƀu hơmâo ruah mă hlơi pô kiăng kơ jing pô pơklaih ƀu djơ̆ yuakơ ƀing gơñu prŏng drơi jan, kơtang gah ling tơhan, ƀôdah sang anŏ prŏng hơmâo tơlơi hing ang ôh. Ñu ruah ƀing mơnuih brơi kơ Ñu nao hrŏm hăng pơgiŏng hĭ tơlơi bruă mơ̆ng ƀing gơñu yơh. Hăng klâo rơtuh čô arăng ruah laih, Gideôn blah dưi hĭ kơ rơbâo ƀing Midyan (Khua Phat Kơđi 7:22-24).

Mơ̆ng tơlơi jao pô tui hăng tơlơi Ama kiăng, Yang Yêsu, jing mơnuih, pơklaih hĭ abih lŏn tơnah yơh (Luk 22:39-44). Ăt kơ ƀing ta mơ̆n, Ñu pha brơi tơlơi kơtang kơ ƀing ta dưi ngă tơlơi bruă hloh kơ tơlơi ƀing ta dưi pơmĭn truh yơh yuakơ Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ƀing ta laih anŭn Ñu hơmâo hơdôm hơdră yom prŏng kơ ƀing ta yơh!