Jorai Bible Association

23. Tơlơi Răm Rai

Hêbrơ: ‘ed
Đŏk: ed
Mrô Strong: 343
Jơlan Phŭn:
Tơlơi Juăt 32:35; Yôb 18:12; Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 18:18; Pơrơtưh 27:10; Ôbadyah 13
“Anŭn jing tơlơi Kâo či rŭ nua yơh; Kâo či kla glaĭ tơlơi anŭn ƀơi ƀing rŏh ayăt Israel yơh. Ƀơi mông Kâo pơčơlah laih, tơkai gơñu či tơbơr rơbuh yơh, anŭn jing hrơi răm rai gơñu rai jĕ laih, laih anŭn mông bưng sat gơñu blĭp rai ƀơi ƀing gơñu” (Tơlơi Juăt 32:35)

Amăng sŏp hră anet Ôbadyah, boh hiăp ‘ed arăng yua klâo wơ̆t amăng sa jơlan. Boh hiăp anai arăng pơblang glaĭ jing “tơlơi tơnap rŭng,” ƀôdah “tơlơi truh tơl” amăng lu tơlơi pơblang tơlơi Amer. Năng ai boh hiăp anai tĕk djơ̆ akha phŭn boh hiăp “kơtraŏ.” Ôbadyah pơruai kơ tơlơi “răm rai” prŏng lê̆ ƀơi plei Yerusalaim. Tơlơi truh anŭn hơmâo truh laih kơplăh wăh thŭn Hlâo Kơ Krist 586, tơdang Nebekhadnezzar pơrai hĭ plei anŭn. Anai jing hrơi lŏn čar răm rai laih anŭn ƀing rŏh ayăt ƀing Israel hơ̆k kơdơ̆k yuakơ tơlơi truh anŭn, wơ̆t hăng ƀing adơi ai ƀing Israel, Edôm mơ̆n. Samơ̆ Ơi Adai ƀu lui brơi kơ ƀing hơ̆k kơdơ̆k kơ tơlơi răm rai ƀing ană plei Ñu ƀu tŭ mă tơlơi pơkơhơma̱l ôh. Boh pơhiăp phat kơđi pô pơala Ôbadyah hơmâo pơhaih laih kơ tơlơi ƀing ană tơčô Esâo či răm rơngiă hĭ laih anŭn ƀing dŏ so̱t Yehudah yơh či git gai hĭ Esâo (Ôbadyah 20-21). ‘Ed ăt kơčrâo kơ tơlơi truh tơl ƀing tơpă hơnơ̆ng či tŭ gleh tơnap mơ̆n. Dawid tŭ gleh tơnap ƀơi tơngan ƀing rŏh ayăt ñu (Adoh Bơni Hơơč 18:19), samơ̆ kơ tơlơi Yôb, Ơi Adai pô yơh brơi tơlơi truh tơl anŭn truh ƀơi Yôb (Yôb 31:23). Samơ̆ boh hiăp anŭn ăt pơhiăp kơ tơlơi truh tơl ƀơi ƀing sat ƀai (Yôb 18:12; 21:17; Juăt 32:35). Amăng hră Pơrơtưh, “tơlơi truh tơl” pơruai kơ tơlơi răm rai hup truh ƀơi ƀing mlŭk jing ƀu triăng đuaĭ tui tơlơi rơgơi ôh (Pơrơtưh 1:26-27). Amăng hră Yirmeyah, Ơi Adai laĭ Ñu či wir hĭ rŏng Ñu ƀơi ƀing sat ƀai laih anŭn ƀơi ƀing Yehudah pơkơdơ̆ng amăng hrơi mông răm rai gơñu (Yirmeyah 18:17). Ƀing tơpă hơnơ̆ng wơ̆t hăng ƀing sat ƀai tŭ gleh tơnap hăng răm rai. Hơnŭn yơh, ƀing ană plei Ơi Adai khŏm dŏ dơnơ̆ng tŏng ten hăng Ñu amăng hrơi mông kar hăng anŭn. Ƀing ană plei Ơi Adai či tŭ mă tơlơi Khua Yang kơčrâo brơi rơđah tui yơh tơdơi kơ kơthul truh tơl anŭn rơgao hĭ (Yôb 40:1-5; 42:5). Ơi Adai či rai djru pơklaih hĭ ƀing ană plei Ñu yơh (Ôbadyah 13).

Tơlơi Yang Yêsu pơkơđiăng kơ ƀing đuaĭ tui Ñu kơ tơlơi kơnơ̆ng hăng lu tơlơi truh prŏng gleh tơnap yơh ƀing gơñu či mŭt nao pơ Dêh Čar Ơi Adai. Tơlơi tơnap rŭng amăng rơnŭk hơdip anai, samơ̆ tơlơi bơni hiam hăng tơlơi pơklaih či hơmâo kơ rơnŭk hơdip pơanăp yơh (Bruă Mơnuă 5:41; Rôm 5:3; 2 Thessalonikê 1:5; 1 Pêtrôs 4:12). Tơlơi Yôb ư̆ añ gir run tơdang tŭ tơlơi truh tơl gleh tơnap anŭn jing sa tơlơi hơmutu hiam biă mă yơh kơ abih bang ƀing đaŏ (Yakơ 5:10-11). Samơ̆ ƀing ta khŏm nanao čang rơmang amăng Khua Yang. Ñu hơmâo pơklaih hĭ laih Yôb, sĭt Ñu ăt či pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆n mơ̆ng tơlơi gleh tơnap ta, tơlơi truh tơl rŭng răng ta, laih anŭn mơ̆ng tơlơi tah hơtai ta mơ̆n.