Jorai Bible Association

22. Gơnam Pơyơr Čuh

Hêbrơ: ‘olah
Đŏk: olah
Mrô Strong: 5930
Jơlan Phŭn:
Tơbiă 18:12; Lêwi 1:3; 6:8-13; Adoh Bơni Hơơč 51:19; Hêbrơ 6:2-3, 5.
Paul, jing ding kơna pơjao, kwưh jao pơyơr bĕ drơi jan ta jing gơnam ngă yang hơdip kơ Ơi Adai, anŭn jing sa tơlơi tŭ pơtrŭt pơđu̱r biă mă tơdang ƀing ta thâo hluh tơlơi yom pơphan kơ tơlơi “čuh gơnam pơyơr,” tơlơi ‘olah, tui hăng arăng pơruai laih amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp (Rôm 12:1-2).
Paul laĭ kơ tơlơi abih dua drơi jan tơlơi pơmĭn hăng bơngăt ta mơ̆n kơ tơlơi jao pơyơr anŭn, kiăng laĭ abih hlo̱m ta pô yơh. Boh hiăp Hêbrơ ‘olah, “gơnam pơyơr čuh,” tơbiă rai mơ̆ng boh hiăp Hêbrơ akha ‘alah, “đĭ nao,” ƀôdah “đĭ nao pơ ngŏ,” tui anŭn kiăng laĭ, “anŭn jing kiăng kơ đĭ nao yơh.” Boh hiăp anŭn arăng pơblang jing “gơnam pơyơr čuh,” đơđa arăng ăt pơblang “gơnam pơyơr čuh hlo̱m” mơ̆n yuakơ abih drơi hlô mơnơ̆ng tŭ čuh ƀơi kơnưl ngă yang, rơngiao kơ klĭ ƀôdah črăn pơkŏn amăng hlô anŭn ƀu rơgoh arăng mă pơđuaĭ hĭ (Lêwi 6:8-13). Abih hlo̱m gơnam pơyơr anŭn ayŭh đĭ pơ Ơi Adai mơ̆ng kơnưl, pơrơđah kơ tơlơi jao pô hlo̱m mơ̆ng pô pơyơr anŭn hăng tơlơi ñu anŭn rơkâo hăng kơnuih anăp nao pơ Ơi Adai yơh. Tơlơi pơyơr đĭ gơnam pơyơr anŭn pơrơđah kơ tơlơi rĭm čô dưi nao jĕ pơgop hăng adai yơh. Gơnam pơyơr jing gơnam arăng tŭ ư kiăng pơyơr, hơnŭn yơh pơrơđah kơ tơlơi pơyơr pô rơngai hăng dơlăm yơh hăng Ơi Adai.
Gơnam pơyơr čuh hlo̱m tŭ pha brơi kơ tơlơi tơpă, samơ̆ kơnơ̆ng pran jua pô pơyơr anŭn jing tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai yơh.
Tơdah ƀu djơ̆ tui anŭn ôh, sĭt gơnam pơyơr anŭn jing hĭ tơlơi bruă pleč ƀlŏr hăng ngă mă đôč yơh (Adoh Bơni Hơơč 51:16, 19).

Ơi Adai pơđar kơ Abraham pơyơr đĭ ană đah rơkơi ñu Isa̱k ƀơi čư̆ Môryah jing sa “gơnam pơyơr čuh.” Tơlơi tŭ ư tui gưt Abraham pơrơklă kơ tơlơi đaŏ ñu jing hlo̱m ƀo̱m hăng tu̱m nu̱m yơh. Samơ̆ Ơi Adai pô yơh pha brơi ană triu kơ gơnam pơyơr anŭn pơala brơi kơ Isa̱k, tui hăng tơlơi Abraham laĭ laih kơ tơlơi Ơi Adai či pha brơi (Čơdơ̆ng 8:20-21). Ơi Adai kiăng kơ ƀing Israel kơkuh pơpŭ kơ Ñu hăng khul gơnam pơyơr čuh tơdang ƀing gơñu truh pơ čư̆ Sinai (Tơbiă 10:25; 18:12). Ƀing khua ngă yang wơ̆t hăng pô pơyơr gơnam pơyơr anŭn ƀu dưi ƀơ̆ng ôh gơnam pơyơr čuh, yuakơ anŭn jing tơlơi kơkuh pơpŭ pơrơđah tơlơi jao pô hlo̱m kơ Ơi Adai yơh.

Tơlơi kơkuh pơpŭ jao pô hăng hlo̱m pơkra rai gơnam pơyơr anŭn ăt jing tơlơi phŭn gah bơngăt yơh amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Phrâo, samơ̆ ră anai gơnam pơyơr ƀu djơ̆ “gơnam pơyơr čuh” hlô mơnơ̆ng dơ̆ng tah, samơ̆ anŭn jing drơi jan ta hlo̱m ƀo̱m yơh (Rôm 12:1-2). Ơi Adai ƀu pơđar kiăng kơ pơhơmutu kơ tơlơi bruă kơkuh pơpŭ dơ̆ng tah, samơ̆ Ñu kiăng kơ abih hlo̱m drơi ta yơh jao pơyơr kơ Ñu, abih tơlơi khăp ta kơ Ơi Adai hăng kơ mơnuih jum dar (Markôs 12:33). Yang Krist hơmâo pơgiŏng hĭ laih hơdraĭ pơyơr gơnam ngă yang, wơ̆t hăng gơnam pơyơr čuh, hăng tơlơi jao pơyơr tơlơi kiăng Ñu abih bang tui hăng tơlơi kiăng Ơi Adai (Hêbrơ 10:5; Adoh Bơni Hơơč 40:6-8). Samơ̆ Ñu ăt jao abih drơi jan Ñu jing gơnam pơyơr yom hloh kơ tơlơi Ơi Adai kiăng hăng pơmơak (Hêbrơ 10:5). Kar hăng ding kơna pơjao Paul hơmâo rơkâo pơtrŭt laih ƀing ta kiăng kơ jao pơyơr drơi jan ta jing gơnam pơyơr hơdip, tui anŭn ƀing ta anăm ngă gah yŭ kơ tơlơi pơđar anŭn ôh (Rôm 12:1-7).