Jorai Bible Association

16. Bơni Hiam

Hêbrơ: berakah
Đŏk: berakah
Mrô Strong: 1293
Jơlan Phŭn:
Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn 12:2; Juăt 11:26; Adoh Bơni Hơơč 3:8; Pơrơtưh 24:25; Yesayah 19:24
“Kâo či pơjing kơ ih jing sa kơnung djuai prŏng. Kâo či bơni hiam kơ ih” (Čơdơ̆ng Phŭn 12:2)

“Laih anŭn Khua Yang bơni hiam kơ ƀing gơñu” (Čơdơ̆ng Phŭn 1:28). Anŭn yơh jing tơlơi juăt hơmâo kơ mơnuih mơnam ƀơi anăp Ơi Adai. Rĭm čô kiăng kơ hơmâo tơlơi bơni hiam, tŭ bơni hiam ƀôdah kiăng kơ bơni hiam kơ arăng. Arăng pơruai kơ Ơi Adai jing Pô bơni hiam kơ ƀing ană plei Ñu amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Hơđăp, dŏ tơguăn kiăng kơ tuh trŭn tơlơi hiam klă ƀơi ƀing ană plei Ñu. Samơ̆ amăng Hră Ơi Adai, boh hiăp kiăng laĭ hloh kơ tơlơi “tŭ mơak.” Hloh kơ abih bang, boh hiăp anŭn kiăng laĭ kơ tơlơi Ơi Adai pơrơklă hăng pha brơi tơlơi kiăng hiam klă Ñu kơ ƀing mơnuih anŭn, tui anŭn dưi hơmâo tơlơi pơgop bơni hiam yơh.

Boh hiăp Hêbrơ barakah arăng pơblang djơ̆ jing tơlơi “bơni hiam” nanao yơh. Ñu tơbiă rai mơ̆ng akha boh hiăp pơpư̆ barak, “tŏ tout, bơni hiam.” Boh hiăp anăn berek kiăng laĭ “tơŭt” ăt tơbiă rai mơ̆ng akha hrup mơ̆n jing boh hiăp arăng juăt pơblang “tơlơi tŏ tơŭt amăng tơlơi kơkuh pơpŭ” kiăng kơ bơni hiam kơ Ơi Adai (1 Ƀing Pơtao 8:54; Ezra 9:5) laih anŭn kơ ƀing ană plei Israel. Eliyah akŭp ƀô̆ ñu kơplăh wăh tơŭt ñu kiăng iâu laĭ Ơi Adai, jing tơlơi Ơi Adai bơni hiam (1 Ƀing Pơtao 18:42).

Amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp, hơmâo lu mơnuih bơni hiam kơ ƀing arăng kar hăng amĭ ama (Čơdơ̆ng Phŭn 49:28), Môseh (Juăt 33:1). Samơ̆ Ơi Adai hơmâo ƀô̆ mơta ƀơi tơlơi anŭn yơh jing phŭn kơ abih bang tơlơi bơni hiam (Čơdơ̆ng Phŭn 1:28; Tơbiă 32:29). Ñu pioh ƀơi anăp ƀing ană plei Ñu hơdră jơlan bơni hiam hăng hơdră jơlan hơtŏm păh (Juăt 27, 28) laih anŭn brơi kơ ƀing gơ̆ thâo krăn kơ tơlơi Ñu yơh jing Pô brơi thim tơlơi bơni hiam kơ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang hăng tui gưt kơ Ñu, ƀôdah hơtŏm păh ƀơi ƀing hlơi pô ƀu đaŏ kơnang hăng ƀu tui gưt kơ Ñu ôh (Juăt 30:1, 19). Ƀing Israel kơnơ̆ng ruăh mă hơdră jơlan ƀing gơñu kiăng yơh, anŭn jing jơlan bơni hiam ƀôdah jơlan hơtŏm păh (Juăt 30:19).

Tơlơi khua ngă yang bơni hiam hing ang, tơlơi pioh Anăn Khua Yang ƀơi ƀing ană plei kiăng kơ bơni hiam ƀing gơñu mơ̆ng Khua Ngă Yang Prŏng Hloh, pơrơđah tơlơi yom pơphan kơ tơlơi bơni hiam Khua Yang kơ ƀing ană plei yơh. Laih anŭn ăt pơrơđah kơ tơlơi jĕ biă mă tŏng krah ƀing ană plei Ñu hăng Anăn Ñu pô.

Amăng hră Yesayah, tơlơi kơñăm kơ ƀing ană plei Ơi Adai jing kiăng kơ jing tơlơi bơni hiam, berakah, kơ lŏn tơnah (Yesayah 19:24). Yesayah hơmâo tơlơi pơƀuh kơ rơnŭk tơdang tơlơi bơni hiam Ơi Adai ƀu djơ̆ či hơmâo kơ rơnŭk pơanăp đôč ôh, samơ̆ ƀơi rơnŭk ră anai mơ̆n kơ ƀing hlơi pô mă bruă kơkuh pơpŭ tŏng ten kơ Ơi Adai. Tơlơi bơni hiam Ơi Adai kơ ƀing ană plei Ñu amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Hơđăp ăt akă hrŏm hăng tơlơi Ñu pioh Yang Bơngăt Ñu ƀơi ƀing gơñu mơ̆n (Yesayah 44:3). Ñu dưi mă pơđuaĭ hĭ tơlơi bơni hiam Ñu, samơ̆ Ñu kiăng kơ bơni hiam nanao kơ ƀing ană plei Ñu (Yirmeyah 16:5). Khua Yang bơni hiam kơ ƀing Israel hăng ia hơjan, tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng, tơlơi juăt, tơlơi hiam drơi jan, laih anŭn lu tơlơi pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. Amăng rơnŭk pơanăp, Ơi Adai ƀuăn či bơni hiam kơ ƀing gơñu lu hloh dơ̆ng, hloh kơ tơlơi ƀing gơñu dưi djă pioh yơh (Malakhi 3:10).

Tơlơi bơni hiam hơmâo laih kơ ƀing ană plei Ơi Adai amăng Yang Krist ră anai. Hơget tơlơi Ñu pha brơi laih kơ Abraham hlâo adih, ră anai ăt hơmâo kơ ƀing đaŏ kơ Krist mơ̆n (Galatia 3:14) mơ̆ng Yang Bơngăt Ñu. Ƀu djơ̆ gah kơđeh asar ôh, samơ̆ tơlơi bơni hiam gah bơngăt jing gơnam kŏng ngăn yom hơjăn kơ ƀing ană plei Ơi Adai ră anai (Ephesos 1:3). Tơdang ƀing ta hơdip kar hăng ƀing tŭ Ơi Adai bơni hiam, Pêtrôs hơmâo pơtrŭt laih laih kiăng kơ ƀing ta pha brơi khul tơlơi bơni hiam kơ ƀing gơyut gơyâo ta hăng ƀing rŏh ayăt ta mơ̆n (1 Pêtrôs 3:9).