Jorai Bible Association

14. Pô Tŭ Khăp

Hêbrơ: dod
Đŏk: dod
Mrô Strong: 1730

Jơlan Phŭn:
Tơlơi Adoh Hiam 1:2, 13-14; 2:8; Yehezekêl 16:8; 23:17
“Pô kâo khăp jing kơ kâo kar hăng sa čơnap bơnga ƀâo mơngưi jrao phĭ̱ ăh pơdơi kơplăh wăh dua tơsâo (ƀơi tơda) kâo ” (Tơlơi Adoh Hiam 1:13)

Rơnŭk anai amăng lŏn čar Israel, khul rơbưn dodi arăng dưi blơi hơmâo Tơlơi Adoh Solomôn 2:16 ƀơi rơbưn anŭn tui anai, “Pô kâo khăp jing lŏm kơ kâo laih anŭn kâo lŏm kơ ñu; ñu wai tơpul ñu tŏng krah khul bơnga pong yang” (Adoh Hiam 6:3; 7:10). Boh hiăp Hêbrơ dod arăng juăt pơblang “tŭ khăp” ƀôdah “pô khăp.” Boh hiăp anai arăng ăt pơblang jing “wa đah rơkơi,” laih anŭn boh hiăp ania, dodah kiăng laĭ “wa đah kơmơi” (Tơbiă 6:20; Lêwi 10:4; 18:14; 20:20). Boh hiăp kơtang, mơak laih anŭn rơmuăn arăng juăt hơduah ƀuh amăng Tơlơi Adoh Solomôn, jing hră đơđa arăng juăt iâu Tơlơi Adoh Hiam.

Tơlơi phŭn kơ tơlơi pơpư̆ pơgơi pô đah kơmơi amăng abih Tơlơi Adoh Solomôn jing dod ñu yơh, tơlơi “tŭ khăp” ñu ƀôdah “pô khăp” yơh. Sŏp hră anai jing hloh kơ khul sŏp hră pơruai lŏn tơnah, mơnuih mơnam ƀôdah tơlơi đaŏ pơkŏn yơh, amăng tơlơi dưi ñu samơ̆ amăng tơlơi mơak pơruai kơ tơlơi khăp tŏng krah sa čô đah rơkơi hăng sa čô đah kơmơi. Pô khăp jing tŭ pioh phara hơjăn kơ pô dra hơči̱h laih anŭn pô dra hơči̱h anŭn tŭ pơjao pô kơ ñu mơ̆n (Adoh Hiam 2:16; 6:3; 7:10). Khul tơlơi adoh khăp đưm đă anai pơrơđah tơlơi khăp glưh pran jua jơngĕh rơgoh tŏng krah dua čô tŭ pơjing rai hrup hăng Ơi Adai. Anŭn jing sa pŏk rup hiư̆m tơlơi hrih pơjing mơ̆ng Ơi Adai hiam klă. Ƀu hơmâo ôh tơlơi pơgăn amăng tơlơi khăp gah drơi jan glăm mă tơlơi “sat” ôh. Sĭt yơh, tơlơi khăp gah drơi jan arăng pơruai amăng sŏp hră pơthim kơjăp hloh gah bơngăt tơlơi pơgop tŏng krah dua čô. Tơlơi khăp jing sa črăn yom amăng tơlơi Ơi Adai hrih pơjing đah rơkơi hăng đah kơmơi laih anŭn gơnam brơi pơyơr jing tob, kiăng laĭ “hiam klă” ƀơi anăp mơta Ơi Adai.

Sŏp hră anai pơrơđah rup tơlơi khăp tŏng krah dua čô ƀơi mông djơ̆ găl, djơ̆ anih laih anŭn djơ̆ mơnuih mơ̆n, abih bang hăng tơlơi Ơi Adai tŭ ư amăng tơlơi phet bơni hiam kơ tơlơi pơdŏ. Tơlơi anŭn pơruai kơ tơlơi brơi pơyơr tơlơi khăp Ơi Adai laih anŭn tơlơi jĕ hăng ƀing ană plei Ñu. Arăng dưi lăng kar hăng gru kơnăl tơlơi khăp tŏng krah Ơi Adai hăng ƀing Israel. Arăng ăt dưi lăng kar hăng tơlơi pơhơmutu tơlơi khăp Yang Krist kơ Sang Ơi Adai Ñu mơ̆n. Samơ̆ ƀing hlơi pô ƀu đŏk pơñen tui anŭn kơnơ̆ng đŏk tui hăng tơlơi ră ruai đôč či rơngiă hĭ hơget sŏp hră kiăng laĭ yơh, yuakơ anŭn jing tơlơi kơƀah kiăng prŏng biă mă kơ ƀing Sang Ơi Adai rơnŭk anai.

Ƀing đaŏ khŏm kiăng kơ hơmư̆ kơ tơlơi hrih pơjing Ơi Adai hăng tơlơi tŭ ư jĕ jiăm hăng tơlơi khăp gah drơi jan tŏng krah đah rơkơi hăng đah kơmơi, tŭ hrih pơjing hrup hăng Ơi Adai laih anŭn pơgop pơdŏ amăng Ñu, jing hiam klă abih bang yơh. Amăng Yang Krist, Sang Ơi Adai hơduah ƀuh tơlơi jĕ jiăm gah bơngăt sĭt yơh. Tơdang Ñu khăp kơ Sang Ơi Adai hăng djai pơala brơi kơ gơ̆, ăt tui anŭn mơ̆n ƀing rơkơi khŏm khăp kơ ƀing bơnai gơñu (Ephesos 5:25; Kolossai 3:19).