Jorai Bible Association

13. Đaŏ Kơnang

Hêbrơ: ’aman
Đŏk: aman
Mrô Strong: 539

Jơlan Phŭn:
Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn 15:6; Tơbiă 4:1, 5, 8-9; Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 106:24; 116:10; Yônah 3:5
“Abram đaŏ kơ Yahweh, tui anŭn yơh Yahweh yap kơnăl kơ gơ̆ jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng” (Čơdơ̆ng Phŭn 15:6)

Ƀing ană plei plei Nineweh, jing plei phŭn čar Assiria, “đaŏ kơ Ơi Adai” mơ̆ng boh hiăp pô pơala Yônah. Boh yom tơbiă rai mơ̆ng tơlơi Yônah pơkơđiăng jing ƀing ană plei anŭn kŏm ƀơ̆ng huă, čŏk hia laih anŭn kơhơma̱l hĭ khul tơlơi soh gơñu (Yônah 3:5). Abraham ăt “đaŏ kơ Ơi Adai” laih anŭn Ơi Adai yap kơnăl kơ ñu jing pô tơpă hơnơ̆ng (Čơdơ̆ng Phŭn 15:6). Amăng abih dua tơlơi pơruai anŭn, pô čih hră Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp le̱ng kơ yua boh hiăp pơpư̆ ‘aman, “kiăng kơ pơkơjăp” ƀôdah “kiăng kơ djru.” Boh hiăp ‘aman arăng ăt yua kiăng kơ laĭ “djă̱ ƀôdah dŏ dơ̆ng hơđơ̆ng,” ƀôdah “đaŏ kơnang, ƀôdah “ăh hơĭn.” Djơ̆ biă mă ñu, boh hiăp anai kiăng laĭ kơ tơlơi pô đaŏ kơnang pơtơbiă rai tơlơi pơkơjăp ƀôdah đaŏ kơnang jing tơlơi năng lăp ƀôdah tơlơi sĭt. Ƀing ta ăt yua mơ̆ng ƀơi hơnăl tuč kơ tơlơi iâu laĭ ta, “amen,” tơbiă rai mơ̆ng boh hiăp Hêbrơ anai yơh kiăng laĭ “biă mă, sĭt nik, ƀôdah sĭt yơh.” Abraham amăng rơnŭk ñu ƀôdah ƀing Assiria amăng rơnŭk gơñu le̱ng kơ đaŏ kơnang, ƀôdah pơkơjăp boh hiăp Ơi adai pha brơi kơ ƀing gơñu, ƀing gơñu “đaŏ kơnang.” Ƀing gơñu tŭ mă boh hiăp lăp kơnang Khua Yang laih anŭn laĭ glaĭ kơ tơlơi anŭn amăng kơnuih hăng bruă ngă gơñu.

Ơi Adai pha brơi tơlơi mơsêh mơyang hăng gru kơnăl kơ ƀing Israel hăng Môseh amăng lŏn čar Êjip tui anŭn ƀing gơñu dưi đaŏ kơnang kơ Ñu (Tơbiă 4:1, 5, 8, 9). Pô čih hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč pơmĭn kơ “tơlơi đaŏ” amăng Boh Hiăp Ơi Adai jing tơlơi “đaŏ kơnang” amăng tơlơi pơklaih Ñu yơh (Adoh Bơni Hơơč 78:22, 32), samơ̆ đơđa ƀing Israel ăt ƀu đaŏ kơnang ôh. Hơnŭn yơh, tơlơi ƀing ană plei Nineweh laĭ glaĭ anŭn jing yom pơphan biă mă yơh. Ƀing Israel sĭt jing ƀing đaŏ hăng kơnang, ‘aman, amăng Boh Hiăp Ơi Adai hăng amăng Tơlơi Juăt yơh (Adoh Bơni Hơơč 119:66).

Amăng Tơlơi Pơgop Phrâo, hră Tơlơi Pơthâo Hiam jing tơlơi pơthâo hiam laih anŭn Yang Yêsu jing kar hăng Yônah ta yơh. Yom pơphan yơh kiăng kơ “đaŏ kơnang,” kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih amăng Yang Krist (Markôs 1:15). Yang Yêsu pơtrŭt laih kơ ƀing ta anăm huĭ ôh, samơ̆ kơnơ̆ng đaŏ kơnang kơ tơlơi pơthâo hiam (Markôs 5:36). Yôhan čih abih hră tơlơi pơthâo hiam ñu kiăng kơ pơrơđah hăng djru kơ ƀing ta đaŏ kơnang kơ tơlơi Yêsu jing Pô Messiah Ơi Adai ƀuăn laih kiăng kơ pha brơi (Yôhan 20:31). Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Paul pơkơjăp kơ gru kơnăl sĭt kơ ƀing đaŏ jing ƀing đaŏ kơnang kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Yang Krist mơ̆ng mơnuih djai (Rôm 10:9). Ơi Adai kiăng kơ ƀing ta dui ba amăng hơdră jơlan đaŏ kơnang amăng Ñu, samơ̆ anŭn ăt jing tơlơi ba hyu boh hiăp Ñu tŏng ten kơ ƀing arăng, wơ̆t tơdah kơ ƀing mơnuih kar hăng ƀing Nineweh jing ƀing năng lăp kơ tơlơi răm rai yua mơ̆ng khul tơlơi soh gơñu, samơ̆ ƀing gơñu tŭ klaih hĭ yua mơ̆ng tơlơi thâo kơhơma̱l hĭ tơlơi soh gơñu yơh.