Jorai Bible Association

39. Kơnăm Mơmŏt

Hêbrơ: choshek
Đŏk: khosek
Mrô Strong: 2822
Jơlan Phŭn:
Čơdơ̆ng Phŭn 1:2; 1 Samuêl 2:9; Yôb 10:21; Yesayah 5:30; 9:2; Yôêl 2:2, 31

“Lŏn tơnah sŭl kŭl hông hang ƀu hơmâo rup ôh; tơlơi kơnăm mơmŏt dŏ ƀơi ngŏ jơlah ia dơlăm, laih anŭn Yang Bơngăt Ơi Adai hlak pơpư̆ pơgơi nao rai ƀơi jơlah ia anŭn” (Čơdơ̆ng Phŭn 1:2).

Tơlơi kơnăm mơmŏt jing sa gru kơnăl kơ tơlơi huĭ hyưt hăng huĭ bra̱l yơh. Kơnăm mơmŏt kơpa̱l jing tơlơi khe̱ng tal duapăn Ơi Adai brơi truh ƀơi ƀing Êjip. Amăng hơdôm sŏp hră laĭ lui hlâo amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp, tơlơi kơnăm mơmŏt kơčrâo nao pơ Hrơi Khua Yang yơh (Amôs 5:18, 20). Hrơi Khua Yang či jing rơnŭk phat kơđi ƀu djơ̆ kơ ƀing lŏn čar đôč ôh samơ̆ wơ̆t hăng ƀing Israel jing ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai mơ̆n. Yôêl pơruai kơ Hrơi Khua Yang jĕ či truh laih kar hăng tơlơi “kơnăm mơmŏt hăng tơu tơuăm,” kơthul, tơlơi kơnăm mơmŏt dơlăm (Yôêl 2:2). Sĭt yơh, tơlơi kơnăm mơmŏt ăt či kơčrâo nao kơ tơlơi blah wang, lŏn pơpư̆, tơlơi kơtư̆ juă, laih anŭn tơlơi rŭng răng mơ̆n. Arăng juăt yua gru tơlơi kơnăm mơmŏt kiăng kơčrâo nao kơ tơlơi tơnap tap hăng rŭng răng (Yesayah 5:30; 50:3; Yirmeyah 2:6). Hrơi yom prŏng tơlơi phat kơđi Ơi Adai jing tơlơi Yôêl pơƀuh jing hrơi kơčrâo nao pơ Yang Krist laih anŭn hloh kơ anŭn dơ̆ng mơ̆n, laih anŭn hrơi đŭt lŏn tơnah mơ̆n (Yôêl 2:31). Pô pơala anai ăt pơruai kơ tơlơi Yang Krist trŭn rai blung hlâo jing tơlơi Ñu rai kiăng djai ƀơi kơyâo bơrơkal (Mathiơ 24:29; Pơrơđah 6:12; 14:14-20; 16:4, 8-9). Samơ̆ tơlơi pơkrep truh kơ tơlơi Yôêl laĭ lui hlâo jing tơdang yang hrơi jing hĭ kơnăm mơmŏt, tơlơi anai hlak či truh yơh.

Boh pơhiăp Hêbrơ choshek arăng juăt pơblang “kơnăm mơmŏt,” tui hăng ƀing ta hơmâo ƀuh laih, arăng juăt yua amăng tơlơi pơhơmutu yơh. Boh hiăp choshek ăt tơbiă mơ̆ng boh hiăp pơpư̆ hơmâo akha mơ̆ng chashak, kiăng laĭ “jing ƀôdah jing kơnăm, ƀôdah ia klơr jŭ̱.” Amăng tơlơi Jơrai ƀing ta yua “glĭp glăp” ăt kơčrâo kơ tơlơi tơnap kơ ƀing ta hơduah ƀuh mơ̆n. Boh pơhiăp anai kơčrâo kơ tơlơi kơnăm mơmŏt pơ anih Seôl amăng tơlơi djai (1 Samuêl 2:9; Yôb 10:21), ƀôdah kơčrâo kơ tơlơi kơnăm, khul anih yom hơgŏm mơ̆n (Yesayah 45:3; Yôb 12:22). Yesayah yua laih choshek kiăng kơčrâo kơ tơlơi hơdip gah bơngăt “kơnăm mơmŏt,” ƀôdah jing hĭ glĭp glăp kơ ƀing hlơi pô aka ƀu thâo krăn ôh Ơi Adai ƀing Israel, samơ̆ či thâo krăn Ñu pơanăp anai (Yesayah 9:2). Amăng tơlơi ră ruai kơ tơlơi hrih pơjing, “kơnăm mơmŏt” go̱m hĭ abih bang tơl Ơi Adai pơhiăp laih anŭn tơlơi bơngač pơƀuh rai yơh (Čơdơ̆ng 1:1-3). Tơlơi pơhuĭ ăt dŏ nanao yơh, samơ̆ či pơplih hĭ yơh tơdang Ơi Adai či pơplih hĭ dơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng kơnăm mơmŏt anŭn.

Tơlơi “kơnăm mơmŏt” arăng ăt yua amăng Tơlơi Pơgop Phrâo. Mathiơ čih tuar mơ̆ng pô pơala Yesayah kơčrâo kơ tơlơi hlơi pô dŏ amăng Yang Krist ƀing gơñu či ƀuh tơlơi bơngač prŏng yơh wơ̆t tơdah hlâo adih ƀing gơñu dŏ amăng kơnăm mơmŏt (Mathiơ 4:16; Yesayah 9:2). Amăng Yang Krist yơh ƀing arăng tŭ pơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt nao pơ tơlơi thâo krăn Khua Yang, yuakơ tơlơi bơngač Ơi Adai amăng Yang Krist hơmâo pơčrang laih ƀơi ƀing ta amăng tơlơi kơnăm mơmŏt hăng dưi hĭ (Yôhan 1:5). Wơ̆t tơdah ƀing ta hlâo adih dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt, samơ̆ ră anai ƀing ta dưi hơ̆k mơak amăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng djơ̆ klă, thâo rơđah gah bơngăt amăng Krist (Ephesos 5:8). Hơnăl tuč, yom pơphan yơh kơ ƀing ta dưi thâo hluh hăng pơgop hăng Yêsu Krist, jing amăng Ñu yơh ƀu hơmâo tơlơi kơnăm mơmŏt ôh (1 Yôhan 1:5).