Jorai Bible Association

36. Hrih Pơjing

Hêbrơ: bara’
Đŏk: bara
Mrô Strong: 1254
Jơlan Phŭn:
Čơdơ̆ng Phŭn 1:27; Tơlơi Adoh Bơni Hơơč 51:10; Yesayah 45:7-8; 65:17-19

“Tui anŭn, Ơi Adai hrih pơjing mơnuih hrup hăng Ñu pô; hrup hăng Ơi Adai yơh Ñu hrih pơjing gơ̆. Ñu hrih pơjing ƀing gơ̆ đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi” (Čơdơ̆ng 1:27).

Sa tơlơi mơak biă mă yơh tơdah arăng bơni kơ ƀing ta kơ tơlơi ƀing ta hơmâo pơkra rai laih mơta tơlơi yom pơphan. Samơ̆ ƀing ta tŭ hrih pơjing rai hrup hăng Ơi Adai. Ơi Adai hơmâo hrih pơjing (bara’) mơnuih mơnam hrup hăng Ñu (Čơdơ̆ng 1:26-28). Tơlơi bruă ƀing mơnuih mơnam pơrơđah rai amăng tơlơi pơkra anŭn jing tơlơi bruă pơrơđah rai tơlơi dưi Pô Hrih Pơjing yơh. Samơ̆ boh pơhiăp Hêbrơ bara’, kiăng laĭ, “hrih pơjing” ƀu dưi tŭ yua kiăng kơ pơruai kơ tơlơi bruă mơnuih mơnam ngă ôh. Anai jing pă̱ boh pơhiăp arăng yua amăng tơlơi Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam Hêbrơ laih anŭn arăng pơblang “hrih pơjing” (bara’, ‘asah, yatsah, qanah); hơdôm boh hiăp anŭn le̱ng kơ hơmâo mơnuih mơnam ƀôdah pô pơkra rai pơjing rai, rơngiao kơ boh hiăp bara’. Bara’ nanao hơmâo tơlơi kơčrâo nao kơ Pô mơyang, Ơi Adai yơh.

Amăng hră Čơdơ̆ng Phŭn 1:27, boh hiăp pơpư̆ bara’ anai arăng yua klâo wơ̆t amăng tơlơi hrih pơjing yom pơphan amăng tơlơi pơdôi Hêbrơ kiăng pơruai kơ tơlơi hrih pơjing Ơi Adai pơjing rai mơnuih mơnam. Ơi Adai yơh jing Pô phŭn amăng pruaĭ anŭn rĭm wơ̆t arăng yua. Kơnơ̆ng tơlơi bruă hrih pơjing Ơi Adai đôč yơh arăng pơruai tơbiă amăng boh hiăp pơpư̆ anai. Tơlơi bruă hrih pơjing Ñu jing rơgao hơnơ̆ng hloh kơ abih bang mơnuih dưi ngă dưi pơmĭn truh yơh.

Pô čih hră anŭn yua laih boh hiăp pơpư̆ anai kiăng pơsĭt kơ tơlơi Ơi Adai yơh jing Pô hrih pơjing laih adai hăng lŏn tơnah (Čơdơ̆ng 1:1) laih anŭn či hrih pơjing adai phrâo hăng lŏn tơnah phrâo yơh pơanăp anai (Yesayah 65:17). Ơi Adai hrih pơjing gah dư̱r hăng gah thu̱ng (Adoh Bơni Hơơč 89:12), kơthul (Yesayah 40:26), angĭn (Amôs 4:13), tơlơi kơnăm mơmŏt (Yesayah 45:7), hơdôm tơlơi mơnơ̆ng phrâo (Yirmeyah 31:22), djuai mơnơ̆ng rơsĭ prŏng (Čơdơ̆ng 1:21), tơlơi truh răm (Yesayah 45:7). Ơi Adai hơmâo hrih pơjing rai laih plei Yerusalaim, hrơi hăng mlam, rĭm čô mơnuih, Israel, Yakôb, ƀing ling jang laih anŭn ia (Adoh Bơni Hơơč 148:1-5; Pô Pơtô 12:1; Yesayah 43:1, 15; 54:16; 65:18; Yirmeyah 33:25). Ñu pơjing rai pơtao tơgŭ pơkơdơ̆ng lŏn čar Tir, jing pô arăng yap kar hăng Satan (Yehezekêl 28:13, 15). Ñu ăt hrih pơjing rai khul tơlơi bruă mơsêh mơyang kơ ƀing ană plei Ñu ƀing Israel (Tơbiă 34:10).

Samơ̆ Ñu hrih pơjing rai khul bruă hiam lu hloh jing tơlơi bruă Ñu ngă. Ñu hơmâo bara’, pơkô̆ pơjing ƀing ană plei Ñu kơ tơlơi ang yang Ñu pô (Yesayah 43:7) laih anŭn pơjing rai tơlơi bơni ƀơi tơƀông bah gơñu kiăng pơsuaih hĭ ƀing gơñu (Yesayah 57:18, 19). Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Ñu pơjing rai khul pran jua rơgoh jơngĕh, rơngai mơ̆ng tơlơi soh kơ ƀing ană plei Ñu. Dawid, jing pô hơduah tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng tơlơi rơngai mơ̆ng tơlơi soh ñu pô, kwưh rơkâo Ơi Adai, ăt yua boh hiăp pơpư̆ anai, kiăng hrih pơjing rai, sa pran jua rơgoh jơngĕh (Adoh Bơni Hơơč 51:10) amăng lăm ñu. Hlơi jing pô dưi pap brơi khul tơlơi soh lĕ? Kơnơ̆ng Pô dưi pơjing rai pran jua rơgoh jơngĕh đôč yơh dưi ngă tơlơi bruă anŭn. Tơdang Dawid iâu laĭ Ơi Adai, ñu pô thâo krăn sĭt nik yơh kơ tơlơi hơjăn Ơi Adai đôč yơh dưi pơjing rai pran jua rơgoh jơngĕh amăng ñu hăng mă pơđuaĭ hĭ khul tơlơi soh sat ñu.

Ră anai, tơlơi kwưh rơkâo kar hăng anŭn arăng dưi hơmư̆ mơ̆ng lu tơƀông bah ƀing kơhơma̱l hĭ tơlơi soh hăng hơduah sem Yang Yêsu Krist jing Pô Pơklaih gơñu pô (Bruă Mơnuă 15:8, 9). Krist či pơplih hĭ pran jua hơđăp gơñu jing pran jua pơblư̆ pơƀlŏr (Yirmeyah 17:9) hăng pran jua phrâo rơgoh hiam.