Jorai Bible Association

34. Pơrơgoh

Hêbrơ: qadash
Đŏk: khadas
Mrô Strong: 6942
Jơlan Phŭn:
Čơdơ̆ng Phŭn 2:3; Tơbiă 3:5; 19:10, 23; 28:3, 41, 41; Lêwi 20:8; 25:10

“Tui anŭn, Ơi Adai bơni hiam kơ hrơi tal tơjuh laih anŭn pioh hrơi anŭn yom hơjăn, yuakơ ƀơi hrơi anŭn yơh Ñu pơdơi mơ̆ng abih bang bruă Ñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih amăng tơlơi Ñu hrih pơjing” (Čơdơ̆ng Phŭn 2:3).

“Ơi Adai pơhiăp tui anai: Anăm rai jĕ hloh dơ̆ng tah. Tŏh hĭ bĕ tơkhŏ sanđal ih, yuakơ ƀơi anih ih hlak dŏ dơ̆ng anŭn jing anih rơgoh hiam” (Tơbiă 3:5).

Khua Yang bơni hiam kơ hrơi tal tơjuh laih anŭn “pơrơgoh” hĭ hrơi anŭn, pơjing hrơi anŭn jing rơgoh hiam (Čơdơ̆ng 2:3). Anai jing boh hiăp pơpư̆ Hêbrơ arăng yua blung hlâo, qadash. Pơanai pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai pioh hrơi tal tơjuh anŭn yom hơjăn laih anŭn pơdơi amăng hrơi anŭn. Mơnuih mơnam khŏm hla̱ tui tơlơi pơhơmu Pô Hrih Pơjing gơñu yơh. Ƀing gơñu khŏm yap rơgoh hiam kơ hrơi anŭn, pơrơgoh hĭ jing yom hơjăn kiăng kơ djă hơdơr yơh. Boh hiăp pơpư̆ qadash kiăng laĭ “pioh hơjăn, pơrơgoh, ƀôdah pơjing rơgoh hiam,” anai ăt jing kơčrâo nao pơ mơnuih mơnam, khul gơnam, hrơi mông ƀôdah khul anih dŏ mơ̆n. Boh hiăp anai nanao djă ba tơlơi kiăng laĭ “pioh hơjăn kơ tơlơi kơñăm tơlơi đaŏ” yơh. Boh hiăp anai tơbiă mơ̆ng boh hiăp anăn qodesh, kiăng laĭ “gơnam rơgoh hiam” ƀôdah “tơlơi rơgoh hiam.” Tơlơi rơgoh hiam jing kơnơ̆ng kơčrâo nao kơ kơnuih bruă Khua Yang Ơi Adai đôč yơh (Tơbiă 15:11; Lêwi 20:3). Yuakơ mơnuih mơnam kiăng kơ tŭ pơrơgoh, ƀing gơñu khŏm tŭ “pioh hơjăn” kơ Ơi Adai laih anŭn “rơgoh hiam” yơh. Anŭn jing pơrơđah kơ kơnuih hiam hơnơ̆ng Ơi Adai yơh. Tơlơi yua tal dua kơ akha qadash amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp jing pơrơđah kơ anih Môseh dŏ dơ̆ng jing “anih rơgoh hiam” yuakơ Ơi Adai dŏ ƀơi anih anŭn (Tơbiă 3:5).

Ơi Adai tŭ pơmĭn ƀlơ̆ng hăng djuai mơnơ̆ng Ñu hrih pơjing laih hrup hăng Ñu, anŭn jing djuai mơnuih (Čơdơ̆ng 1:26-28). Tơlơi kơñăm Ñu jing kiăng kơ “pơrơgoh, ƀôdah pioh hơjăn” mơnuih rơgoh hiam kơ Ñu pô, glăm ba kơnuih hơdip hăng kơnuih bruă Ñu yơh (Tơbiă 19:5-6; 20:1-3). Ƀơi Čư̆ Sinai, ƀu djơ̆ čư̆ anŭn đôč ôh tŭ pơrơgoh (Tơbiă 19:23), samơ̆ ƀing ană plei Israel ăt tŭ pơrơgoh mơ̆n gơñu pô. Tơlơi anŭn ngă brơi kơ ƀing gơñu jing hĭ rơgoh hiam tui hăng tơlơi phiăn, hlâo kơ Khua Yang pơƀuh rai kiăng pơhiăp hăng ƀing gơñu (Tơbiă 19:10). Tơdah ƀu djơ̆ tui anŭn ôh, tơlơi rơgoh hiam Ơi Adai či pơrai hĭ ƀing gơñu yơh. Khua Yang pha brơi boh hiăp rơgoh hiam Ñu, tơlơi juăt Ñu kơ ƀing ană plei Ñu, kiăng kơ ƀing gơñu ngă tui laih anŭn pơčơlah hĭ gơñu pô mơ̆ng djuai mơnuih grĭ grañ soh sat jum dar gơñu (Tơbiă 23:32; Juăt 4:6; 28:1-2, 15). Hơmâo lu djuai mơnuih phara amăng lŏn čar Israel tŭ pơrơgoh kơ tơlơi bruă rơgoh hiam, laih anŭn hrơi mông rơgoh hiam pioh hơjăn kơ abih bang ƀing Israel kiăng kơ djă hơdơr tơlơi phet, hơ̆k mơak, hăng kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai (Tơbiă 28:3, 41; Lêwi 25:10). Samơ̆ abih bang ƀing Israel khŏm tŭ “pơjing rơgoh hiam, pơrơgoh” mơ̆ng Khua Yang pô yơh (Tơbiă 31:13; Lêwi 20:8). Yuakơ Khua Yang jing rơgoh hiam, Ñu pơjing brơi kơ ƀing ană plei Ñu jing rơgoh hiam mơ̆n. Ƀing gơñu khŏm jing hĭ rơgoh hiam hrup hăng Ñu amăng tơlơi jao pơyơr gơñu pô kơ Khua Yang (Lêwi 21:18).

Tơlơi Ơi Adai iâu jing tơlơi rơgoh hiam, ƀing ană plei tŭ pơrơgoh nanao rĭm hrơi. Amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Phrâo, boh hiăp pơpư̆ Grek hagizo kiăng laĭ “pơrơgoh, pơjing rơgoh hiam,” arăng yua nanao kiăng tŏ tui akŏ hrăm anŭn. Paul čih hră ñu kơ ƀing Korinthos hăng iâu ƀing gơ̆ jing ƀing tŭ “pơrơgoh,” amăng Yêsu Krist. Ƀing ta tŭ iâu kiăng kơ hơdip tơlơi hơdip rơgoh hiam, lưh lui hĭ hơdôm tơlơi bruă sat ƀai ƀu hiam klă lŏn tơnah anai (1 Korinthos 1:2; 6:11). Mơ̆ng boh hiăp Tơlơi Pơthâo Hiam laih anŭn Yang Bơngăt Hiam dŏ hrŏm, ƀing ta năng tŭ pơrơgoh kơ tơlơi ang yang Ñu yơh (Yôhan 17:7; 2 Thessalonikê 2:13).