Jorai Bible Association

20. Kơtraŏ

Hêbrơ: massa’
Đŏk: massa
Mrô Strong: 4853
Jơlan Phŭn:
2 Hră Ruai 17:11; 2 Ƀing Pơtao 9:25; Yesayah 13:1; 15:1; 17:1; Malakhi 1:1
“Anai jing boh hiăp Yahweh hơmâo brơi laih kơ Malakhi kiăng pơhiăp hăng ƀing Israel” (Malakhi 1:1)

Tơlơi kơtraŏ pô pơala Yesayah ƀu djơ̆ gah kơđeh asar ôh, samơ̆ gah bơngăt yơh. Anŭn jing boh pơhiăp Khua Yang hơmâo pioh laih amăng pran jua ñu laih anŭn ñu khŏm nao pơhaih yơh, jing kar hăng ƀing pô pơala tơpă pơkŏn Khua Yang hơmâo pơđar hăng pơkiaŏ nao laih. Boh hiăp Hêbrơ massa kiăng laĭ “kơtraŏ, tơlơi kơtraŏ” tĕk djơ̆ gah kơđeh asar yơh, samơ̆ boh hiăp anai arăng yua yom pơphan biă mă yơh amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp kiăng pơruai kơ “boh pơhiăp” Khua Yang hơmâo pioh laih ƀơi ƀing pô pơala Ñu. Boh hiăp anai arăng pơblang glaĭ jing “kơtraŏ, boh hiăp, boh pơhiăp, tơlơi pơhiăp, tơlơi pơthâo, tơlơi laĭ” yơh. Boh hiăp anai kơnang ƀơi akha boh hiăp anai nasa’, “yŏng đĭ, pŭ, đĭ, mă.” Pô pơala djă ba tơlơi kơtraŏ boh pơhiăp Khua Yang tơl ñu pơhaih tơbiă yơh. Boh hiăp anai arăng hơduah ƀuh lu wơ̆t amăng sŏp hră Yesayah laih anŭn amăng sŏp hră Yirmeyah.

Boh hiăp anai arăng ăt yua kiăng pơruai “tơlơi pơhiăp,” massa’ amăng tơlơi pơhiăp rơgơi mơ̆ng Agar jing ană đah rơkơi rơgơi Yakeh laih anŭn mơ̆ng amĭ pơtao Lemuêl (Pơrơtưh 30:1; 31:1). Khul tơlơi pơhiăp laĭ lui hlâo Ơi Adai pơhiăp tơbiă tĕk djơ̆ kơ plei prŏng kar hăng plei Yerusalaim (Yehzekêl 12:10), lŏn čar kar hăng čar Babilon (Yesayah 13:1), laih anŭn kơ ƀing ană plei (Yesayah 21:13).

Boh hiăp massa’ pô pơala pơhiăp tơbiă jing boh pơhiăp Khua Yang hơmâo pioh laih amăng pran jua tơlơi pơmĭn ñu. “Khul boh pơhiăp” ƀôdah “khul tơlơi pơhiăp” Yesayah yua anŭn hơmâo pơrơđah laih tơlơi dưi kơtang Ơi Adai gah ngŏ kơ ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai (Yesayah 13:1; 14:1; 17:1; 19:1). Ơi Adai hơmâo tơlơi pơhiăp dưi kơtang mơyang Ñu kơ rĭm lŏn čar. Khua Yang ăt hơmâo tơlơi pơhiăp phat kơđi kơ alăk mơta Ñu mơ̆n, plei Yerusalaim, amăng rơnŭk pô pơala Zekharyah (12:1-2), laih anŭn amăng abih sŏp hră Malakhi jing tơlơi kơtraŏ pô pơala yơh (1:1).

Tơlơi kơtraŏ, ƀôdah massa’, mơ̆ng Khua Yang kiăng kơčrâo kơ abih dua tơlơi pơmĭn hăng drơi jan pô pơhaih anŭn ƀu djơ̆ amuñ ôh (Zephanyah 3:18). Massa’ gah kơđeh asar amăng luh ƀruih lŏn, jing kar hăng dua drơi aseh glưn dưi pơdiăng ba glaĭ pơ sang, jing hră čih pioh hơdôm boh pơhiăp anŭn ƀơi ƀing pô pơala yơh. Tơlơi phat kơđi “kơtraŏ” Yesayah ƀơi ƀing lŏn čar ƀu djơ̆ jing amuñ kơ ñu kiăng kơ gui ôh.

Yang Krist yua boh hiăp Grek hrup hăng anŭn kiăng kơ massa’, anŭn jing baros, “tơlơi kơtraŏ,” ƀôdah “khul tơlơi kơtraŏ” tơdang Ñu pơkơjăp kơ ƀing hlơi pô rai pơ Ñu, tơlơi kơtraŏ ƀôdah oč Ñu jing djhôl (Mathiơ 11:30; Pơrơđah 2:24). Kơ Khua Yang, tơlơi kơtraŏ pơdŏ ƀơi Ñu mơ̆ng Ơi Adai jing yom prŏng yơh. Samơ̆ Ñu gui glăm ba mơak mơai yơh. Tơdah Ơi Adai iâu ƀing ta kiăng kơ gui glăm ba tơlơi kơtraŏ, hiư̆m pă tŭ mơ̆n arăng pơkra tơlơi kơtraŏ anŭn, ƀing ta hơmâo khul tơlơi hơmutu amăng abih dua Tơlơi Pơgop Hơđăp hăng Tơlơi Pơgop Phrâo kơčrâo brơi kơ ƀing ta glăm ba hăng pơhaih tơbiă yơh.