Jorai Bible Association

19. Pơdơ̆ng Đĭ

Hêbrơ: banah
Đŏk: banah
Mrô Strong: 1129
Jơlan Phŭn:
Čơdơ̆ng Phŭn 2:22; 1 Ƀing Pơtao 2:36; Adoh Bơni Hơơč 51:18; Yirmeyah 1:10; 24:6; Malakhi 1:4
“Giŏng anŭn, pơtao Solomôn pơkiaŏ mơnuih nao iâu rai Simei pơ plơi Yerusalaim. Solomôn laĭ kơ gơ̆ tui anai, ‘Pơdơ̆ng bĕ sa boh sang kơ ih pô amăng plei Yerusalaim anai laih anŭn hơdip bĕ pơ anŭn, samơ̆ anăm nao pơ anih pă ôh” (1 Ƀing Pơtao 2:36)

Anai jing sa črăn amăng kơnuih mơnuih kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ dram gơnam. Ƀing ta pơkra rai gơnam ngui čơđai, khul sang dŏ, khul jơlan rơbat, grê kơƀa̱ng, ƀing ta ăt rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ lŏn čar mơ̆n. Ƀing ta pơdơ̆ng đĭ drơi jan ta laih anŭn abih bang ƀing ta gir rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ hơdôm tơlơi pơgop lir laih anŭn tơlơi gơyut gơyâo. Amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Hơđăp, Ơi Adai yơh jing Pô phŭn kơ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng. Boh hiăp “pơdơ̆ng đĭ” amăng Hêbrơ jing banah laih anŭn ñu kơčrâo kơ hơdră pơdap, phrâo ƀôdah pơjing phrâo, kơ hơdôm mơta tơlơi yơh. Boh hiăp anai arăng yua lu biă mă kơ tơlơi Khua Yang “rŭ̱ pơdơ̆ng” lŏn čar Ñu hăng ƀing ană plei Ñu, ƀing gơñu jing bruă tơbiă rai mơ̆ng tơngan Ñu yơh. Ñu pơjing ƀing gơñu. Khua Yang rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ laih, banah, pô đah kơmơi blung hlâo, yă H’Ewơ, mơ̆ng črăn amăng mơnuih blung hlâo Ñu hrih pơjing laih, anŭn jing Adam (Čơdơ̆ng Phŭn 2:22). Khua Yang iâu ƀing ană plei Ñu tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng ƀing gơñu hăng tơlơi brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar lu tui, čem rong ƀing gơñu, laih anŭn ba ƀing gơñu rai jĕ pơ Ñu pô lu hloh. Tơlơi kơñăm Ñu dơ̆ng jing kiăng rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ plei prŏng Yerusalaim kơ ƀing ană plei Ñu. Hlâo hloh kơ anŭn, tơlơi kơñăm Ñu jing kiăng dŏ hrŏm hăng ƀing ană plei Ñu jing rơđah rơđo̱ng yơh (Tơbiă 25:8). Ñu či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ Sang Yang amăng plei Yerusalaim, mơ̆ng Dawid hăng Solomôn, kiăng kơ hơdip amăng tŏng krah lŏn čar Ñu ruah (2 Samuêl 7:13, 27; 1 Ƀing Pơtao 2:36; 2 Hră Ruai 2:1). Samơ̆ Ơi Adai či banah hloh dơ̆ng yơh, Ñu či pơdap rơnŭk pơtao kơ Dawid hăng ƀing ană tơčô gơ̆ kiăng kơ jing sang anŏ pơtao Ñu (1 Ƀing Pơtao 11:38). Kơnơ̆ng hơjăn Ơi Adai đôč yơh dưi pơgiŏng hĭ tơlơi bruă kar hăng anŭn.

Khua Yang hơmâo tŭ pơrơđah rai jing kar hăng Pô rŭ̱ pơdơ̆ng ƀôdah pơglưh trŭn ƀing ană plei Ñu laih anŭn abih bang lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai yơh. Hăng tơlơi Khua Yang pơđar, Yirmeyah tŭ iâu kiăng kơ pha brơi boh hiăp laĭ lui hlâo Ơi Adai kơ ƀing Israel (Yirmeyah 1:10). Tơlơi pap Khua Yang ƀuăn laih kơ tơlơi wơ̆t tơdah tơdơi kơ Ñu phat kơđi laih ƀơi ƀing ană plei Ñu, brơi kơ ƀing Babilon pơrai hĭ ƀing gơñu wơ̆t hăng plei pla gơñu, Ñu pô mơ̆n ăt či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gơ̆ hăng ƀu pơglưh pơrai hĭ ƀing gơ̆ dơ̆ng tah (Yirmeyah 24:6). Ƀing Israel či jing sa lŏn čar dơ̆ng amăng Yehudah laih anŭn Ñu či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ abih dua plei Yerusalaim laih anŭn Sang Yang phrâo mơ̆n (Adoh Bơni Hơơč 147:2; Amôs 9:11; Zekharyah 6:12; Hebrơ 11:10). Ơi Adai jing laih Pô rŭ̱ pơdơ̆ng laih anŭn Ñu ăt či jing Pô rŭ̱ pơdơ̆ng hiam klă dơ̆ng mơ̆n kơ ƀing ană plei Ñu laih anŭn kơ lŏn čar gơñu.

Yang Yêsu jing Pô rŭ̱ pơdơ̆ng rơgơi kơ ƀing ană plei Ơi Adai rơnŭk anai. Sang Ơi Adai, ƀôdah grup ƀing đaŏ kơnang amăng Yang Krist, tŭ rŭ̱ pơdơ̆ng ƀơi Yang Krist laih anŭn ƀơi kơnuih Ñu (Mathiơ 16:18). Ñu pơrơđah rai jing kar hăng sa boh sang hlŏng lar, ƀu djơ̆ tŭ “rŭ̱ pơdơ̆ng” mơ̆ng tơngan mơnuih ôh, kơ abih bang ƀing đaŏ (2 Korinthos 5:1). Khua Yang pơtrŭt kơ ƀing ta rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ tơdruă amăng tơlơi đaŏ ta amăng Khua Yang (Rôm 15:2; 1 Thessalonikê 5:11; Yud 20). Kar hăng Ơi Adai mơ̆n, tơlơi pơtrŭt pơđu̱r ta jing kiăng kơ djru rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ tơlơi pơgop lir hăng tơdruă laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ Sang Ơi Adai Ñu. Anăm yap kơnăl kơ ta pô ôh hơdôm tơlơi

Sang Ơi Adai ta đĭ kơyar ƀôdah hơdră jơlan ƀing ta prŏng tui amăng tơlơi pơgop lir, yuakơ Khua Yang yơh jing Pô ngă bruă gah rŏng kơ abih bang tơlơi bruă (Hêbrơ 3:4).