Jorai Bible Association

18. Čơnŭh

Hêbrơ: tsemah
Đŏk: tơsemah
Mrô Strong: 6780
Jơlan Phŭn:
Yirmeyah 23:5; 33:15; Zekharyah 3:8; 6:12
“Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, ‘Khul hrơi či truh, jing hrơi tơdang Kâo či ruah mă pơtao mơ̆ng ană tơčô pơtao Dawid, anăn ñu jing Čơnŭh Tơpă Hơnơ̆ng, jing Pơtao či git gai wai lăng rơgơi laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ hăng tơpă amăng anih lŏn anŭn yơh’” (Yirmeyah 23:5)

Khul kơyâo pơtâo bluh bơnga čă đĭ glông pơthâo kơ bơyan puih jĕ rơgao hĭ laih anŭn bơyan bơnga yơh hlak truh. Tơlơi pơmĭn kơ sa čô ană jing kar hăng kơnung djuai amăng sa sang anŏ arăng thâo hluh kơ tơlơi prŏng tui yơh, wơ̆t tơdah tơlơi phiăn amăng plei anet ƀôdah amăng plei prŏng, ƀôdah phiăn hơdraĭ. Dua tơlơi hluh anŭn kơ boh hiăp than/čơnŭh jing kơčrâo nao kơ sang anŏ Yissai amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp yơh (Yesayah 11:1). Sa čơnŭh ƀôdah sa ƀĕ than bluh đĭ mơ̆ng sa ƀĕ kơyâo hơdip jing tơlơi ƀu pơkơtuă hĭ arăng ôh. Sa ƀĕ than čă rai mơ̆ng sa phŭn djai jing tơlơi ngă brơi kơ ƀing arăng kơsem pơmĭn yơh. Anŭn ăt kar hăng ƀing Hêbrơ amăng rơnŭk Zekhayah mơ̆n. Kơnung djuai sang anŏ Yissai, djuai pơtao ƀing Israel, Dawid, jing phŭn kar hăng anŭn yơh tơdơi kơ dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar pô pơ lŏn čar Babilon. Sang anŏ ƀu đĭ kơyar ôh. Samơ̆ Ơi Adai ƀuăn či ngă kơ than anŭn bluh rai mơ̆ng phŭn anŭn hăng čă nao amăng kơnung djuai pơtao yơh. Čơnŭh anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng Zerubbabel yơh (Zekharyah 3:8; 6:12).

Boh hiăp čơnŭh anŭn hơmâo pluh-dua wơ̆t arăng yua amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp laih anŭn kơčrâo nao kơ čơnŭh bluh ƀôdah tơƀe̱ng čơnăt đĭ mơ̆ng sa ƀĕ kơyâo yơh. Boh hiăp anai arăng ăt yua pơƀut amăng tơlơi kiăng laĭ anai mơ̆n, “prŏng” ƀôdah “čơnăt” (Čơdơ̆ng 19:25; Yesayah 61:11), ƀôdah amăng tơlơi kơčrâo kơ sa ƀĕ kơyâo ƀôdah tơƀe̱ng (Hôsea 8:7).

Yom pơphan hloh jing tơlơi kiăng laĭ pơhơmutu “čơnŭh” kơčrâo kơ anih lŏn ƀing Israel (Yesayah 4:2) laih anŭn akŏ kơ pô pơtao messiah amăng ƀing pô pơala Tơlơi Pơgop Hơđăp (Yirmeyah 23:5; 33:15). Yirmeyah laĭ lui hlâo kơ hrơi tơdang sa čơnŭh ƀôdah than bluh tơbiă mơ̆ng sang anŏ Dawid či jing pơtao, ba rai tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ kơ ƀing Israel hăng ƀing Yehudah (Yirmeyah 23:5). “Than Tơlơi Tơpă Hơnơ̆ng” anai hơmâo anăn pơkŏn dơ̆ng mơ̆n kiăng pơdjơ̆ hăng kơnuih tơlơi git gai Ñu, anŭn jing “Khua Yang tơlơi tơpă hơnơ̆ng ta” (Yirmeyah 23:6). Yirmeyah 33:15 pơruai tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơpă hơnơ̆ng kiăng pơrơđah kơ kơnuih git gai pơtao anŭn.

Boh hiăp “Čơnŭh” amăng hră Zekharyah arăng yua pơdjơ̆ hăng “Ding Kơna kâo” (Zekharyah 3:8), anŭn jing anăn phara dơ̆ng kơ Pô Messiah amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp kar hăng amăng Yesayah 52:13; 53:11. Tơlơi anai pơrơđah kơ tơlơi Zekharyah thâo hluh pô khua ƀing Yehudah glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai anăn Zerubabbel jing sa tơlơi pơkrep truh amăng boh hiăp Yirmeyah anŭn yơh. Pô khua ngă yang prŏng hloh Yôsua hăng Zerubbabel arăng yap kar hăng gru kơnăl hiam mơ̆ng Ơi Adai yơh kơ tơlơi Ñu pơjing hiam tơlơi ƀuăn Ñu kơ dêh čar pơtao Dawid, jing pô či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ bưng thut ƀing Israel jing ƀing ană plei Ơi Adai.

Akŏ anăn “Čơnŭh” ƀu yap djơ̆ kơ Yang Yêsu Krist amăng Tơlơi Pơgop Phrâo ôh. Hloh kơ anŭn, boh hiăp anŭn pơhiăp kơđŏm ƀơi anih phŭn Yang Yêsu jing ană tơčô pơtao Dawid, pơkrep truh hĭ tơlơi laĭ lui hlâo amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp kơ Čơnŭh anŭn yơh (Mathiơ 9:27; 21:9; Markôs 12:35).