Jorai Bible Association

32. Brŏk Ƀuăh

Hêbrơ: rib
Đŏk: rib
Mrô Strong: 7379
Jơlan Phŭn:
2 Samuêl 15:2, 4; Yôb 29:16; Pơrơtưh 18:17; Yesayah 1:23; Mikhah 6:2; Hôsea 4:1

“Ñu juăt tơgŭ mơguah laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi djeo jơlan mŭt nao pơ amăng ja̱ng plei Yerusalaim. Tơdang hlơi pô rai hăng tơlơi brŏk ƀuăh kiăng kơ nao rơkâo kơ pơtao pơsir brơi, Absalôm tơña kơ pô anŭn kơ tơlơi mơ̆ng plei pă pô anŭn rai laih anŭn pô anŭn laĭ glaĭ kơ ñu kơ tơlơi gơ̆ rai mơ̆ng kơnung djuai pă amăng ƀing Israel yơh” (2 Samuêl 15:2).

Ƀing pô pơala hơguăt rơđah rơđo̱ng biă mă tơdang phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar laih anŭn hăng ƀing Israel. Ƀing gơñu juăt pơrơđah kơ tơhơnal tơlơi tui hăng Ơi Adai “brŏk ƀuăh” yơh. Boh pơhiăp rib arăng pơblang jing “tơlơi pơhuač,” “tơlơi bruă,” “tơlơi brŏk ƀuăh,” ƀôdah “tơlơi phŏng kơđi” yơh. Năng ai amăng kơnŭk hơdip ta anai, tĕk djơ̆ kơ tơlơi phŏng kơđi, klă̱ kơđi jing kơčrâo nao pơ “tơlơi bruă” yơh. Boh hiăp pơpư̆ Hêbrơ rib kiăng laĭ “pơgăl, pơdjŏp, ƀôdah pơgăl kơ sa tơlơi bruă.” Tơlơi bruă Ơi Adai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel hơmâo tŭ pơrơđah bă blai laih amăng anih phat kơđi tui hăng hră Mikhah 6. Blung hlâo, Khua Yang ba rai tơlơi bruă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel, laih anŭn ƀing ană plei prap pre kơ tơlơi pơgang gơñu yơh (Mikhah 6:1-2). Tal dua, tơlơi phŏng anŭn Khua Yang ba rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel hơmâo tŭ pơrơđah laih (Mikhah 6:9-16). Tal klâo, Khua Yang kơčrâo tơbiă kơ tơlơi Ñu hơmâo jing tŏng ten laih hăng ƀing ană plei Ñu laih anŭn ngă bruă djru laih kơ ƀing gơ̆ (Mikhah 6:3-5). Tal pă̱, ƀing Israel pơhiăp tơña kơ tơlơi hiư̆m ƀing gơñu năng ngă kiăng pơmơak kơ Khua Yang. Hơnăl tuč, Mikhah pơhơdơr kơ ƀing gơñu kơ tơlơi hơduah kiăng Khua Yang kiăng (Mikhah 6:8).

Rib, amăng anih hơdip Mikhah, ƀub djơ̆ kơnơ̆ng tơlơi brŏk ƀuăh ƀôdah tơlơi bruă đôč đač ôh: Khua Yang jing Pô phŏng kơđi, laih anŭn ƀing Israel jing ƀing tŭ phŏng kơđi. Khul čư̆ čan hăng khul atur tơnah jing ƀing hơmư̆ kơđi kơ tơlơi Khua Yang “brŏk ƀuăh” anŭn (Mikhah 6:2). Amăng hră Yôb, ƀing ta ƀuh Khua Yang mă đĭ tơlơi bruă mơnuih tuai, jing mơnuih Khua Yang pơgang brơi hăng tơlơi juăt Israel mơ̆n (Yôb 23:7). Khul “tơlơi bruă” ƀing mơnuih ƀun rin hăng ƀing tơhrit, Ơi Adai ăt pơmĭn ƀlơ̆ng brơi mơ̆n, yuakơ Ñu juăt pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ ƀing gơ̆ (Pơrơtưh 22:23; 23:11). Ơi Adai hơduah kiăng tơlơi tơpă dơnơ̆ng hăng pơhiăp tơpă kiăng dưi hĭ amăng tơlơi bruă ƀing ană plei Ñu pơgăl (Pơrơtưh 25:9). Khua Yang pơrơđah pơkơdơ̆ng glaĭ kơ khul tơlơi bruă ƀing hlơi pô pơgăl pơgang brơi kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu, yap gơñu pô thâo krăn rơnŭk rơgao hăng rơnŭk pơanăp (Yesayah 41:21). Khua Yang dưi hĭ laih, laih anŭn ăt či tŏ tui dưi hĭ nanao mơ̆n!

Amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Hơđăp, Khua Yang Ơi Adai jing Pô ƀu soh ôh ƀơi rĭm tơlơi phŏng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu. Amăng rơnŭk Tơlơi Pơgop Phrâo, tơlơi anŭn ăt tĕk djơ̆ kơ tơlơi Yang Yêsu mơ̆n, kiăng laĭ, Yang Yêsu ƀu hơmâo tơlơi soh hơget get ôh. Pilat pơrơđah tơlơi tơpă yơh tơdang ñu laĭ, “Kâo ƀu hơduah ƀuh tơlơi soh hơget ôh ƀôdah tơlơi brŏk ƀuăh hơget ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anai” (Luk 23:4; Yôhan 18:38; 19:4, 6). Kar kaĭ mơ̆n, Paul pơkơjăp tơpă kơ tơlơi ñu, ƀu hơmâo mơnuih đaŏ pă ôh dưi phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yuakơ ñu đuaĭ tui Khua Yang. Tui anŭn, ƀing arăng ăt kŏn hơmâo tơlơi phŏng kơđi hơget ôh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing đaŏ kơ Yang Krist, jing ƀing ta, yuakơ Ơi Adai hơmâo yap tơpă laih ƀing ta laih anŭn Yang Krist hơmâo djai pơala brơi kơ ƀing ta laih (Rôm 8:33-34).