Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 08 blan 11 thŭn 2014
12. AYĂT PRŎNG PRĬN

I Samuel 17:32-37

Jơlan rak: I Samuel 17: 37 “Yahweh yơh jing Pô pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng plă̱ tơkâo rơmông dŭl hăng plă̱ tơkâo tơgâo, Ñu ăt či pơklaih hĭ kâo mơ̆ng tơngan pô Philistia anŭn mơ̆n...”

Hlak anŭn, Amăng dơnung Êlah jing dơnung kơplăh wăh dua boh čư̆; hơmâo ling tơhan ƀing Philistia dŏ ƀơi sa boh čư̆ ha̱ng gah adih laih anŭn ƀing Israel dŏ ƀơi čư̆ ha̱ng gah anai. Amăng ƀing Philistia hơmâo sa čô mơnuih prŏng glông anăn ñu Gôliat jing mơnuih mơ̆ng anih Gat, tơbiă rai mơ̆ng anih jưh ƀing Philistia. Ñu glông giăm truh kơ klâo metre laih anŭn prong biă mă. Kơnơ̆ng kơ ao pơsơi ñu traŏ 57kg, tơbăk ñu djă traŏ 7kg. Hiăp ñu ur kiăng pơc̆ôih ƀing Israel mơñi kơtang djŏp amăng dơnung anŭn yơh. Ngă kơ ơi pơtao Saul laih anŭn abih bang ƀing ling tơhan Israel huĭ tơtư̆ biă mă yơh. Samơ̆, Dawid jing hlak ai anet đôc̆, ñu ƀu hơmâo đơ-set tơlơi huĭ tơtư̆ ôh. Kơyuadah ñu hơmâo bưp laih anŭn pơgit, wă hak hĭ amăng bah rơmông dŭl laih anŭn tơgâo kiăng pơklaih hăng pơgang brơi tơpul triu sang anŏ ñu.

Dawid jing hlak ai ngek (tơdăm ngek) đôc̆, jing pô wai triu. Amăng tơngan ñu kơnơ̆ng hơmâo hsa ƀĕ gai jra laih anŭn hsa hrĕ wŏt pơtâo đôc̆. Ñu hđơ̆ng prăn jua, rơbat ksung nao pơ anăp pô krin prong Gôliat. Dawid ƀu mưc̆ jik kơ Gôliat ôh, laih anŭn ñu hơđơ̆ng prăn jua biă mă. Ñu ƀu kơnang kơ phao kơtuang, gơnam yua amăng tơlơi pơblah wang ôh, ăt ƀu kơnang kơ prăn kơtang ană mơnuih mơn. Kơnơ̆ng kơnang kơ prăn kơtang mơyang Ơi Adai đôc̆. Dawid laĭ hăng pô ayăt anŭn tui anai: “Ih rai pơkơdơ̆ng glaĭ kâo hăng đao, tơbăk anet laih anŭn tơbăk prŏng, samơ̆ kâo nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih amăng anăn Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing ling tơhan Israel, jing Pô ƀing ih hơmâo pơmlâo hĭ laih. Hrơi anai Yahweh či jao hĭ ih kơ kâo, tui anŭn kâo či pơdjai hĭ ih laih anŭn khăt hĭ tơkuai ih. Hrơi anai yơh kâo či brơi khul atâo djai ƀing ling tơhan Philistia kơ khul čim brĭm pơ adai laih anŭn kơ hlô mơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah; giŏng anŭn abih bang lŏn tơnah či thâo krăn yơh hơmâo Ơi Adai amăng ƀing Israel. Abih bang ƀing hlơi pơƀut glaĭ pơ anih anai či thâo krăn ƀu djơ̆ mơ̆ng đao gưm ƀôdah tơbăk ôh Yahweh pơklaih; yuakơ tơlơi pơblah jing lŏm kơ Yahweh laih anŭn Ñu či jao hĭ abih bang ƀing gih amăng tơngan gơmơi yơh.”

Ƀing ta hơmâo bưp mơ̆n ayăt prŏng hrup hăng “Gôliat” ? Mơnơ̆ng hget ngă kơ ƀing ta huĭ tơtư̆, bral hngăl kơ ñu lĕ ? Mơnơ̆ng hget ngă kơ ƀing ta gŭn găn yua kơ ñu lĕ ? Mơnơ̆ng hget ngă kơ ƀing ta rơngiă prăn tơlơi đaŏ laih anŭn prăn tơlơi hur har, prăn tơlơi tŏng ten hăng Khua Yang lĕ ? Abih bang tơlơi anŭn yơh jing “Gôliat” jing “ayăt prŏng prĭn” ƀơi anăp ƀing ta. Khua Yang Ơi Adai jing Pô hơmâo brơi laih kơ ƀing ta tơlơi pơklaih, tơlơi hơdip amăng Khua Yang Yêsu Krist. Ñu ăt c̆i pha brơi tơlơi dưi kơtang mơyang prong hloh dơ̆ng, kiăng kơ ƀing ta dưi hĭ hăng pô ayăt prŏng.

Rkâo kơ Khua Yang djru kơ ƀing ta hơmâo tơlơi kơnang laih anŭn dưi ƀuh tơlơi Dưi Kơtang Mơyang prŏng hloh amăng Khua Yang Ơi Adai. Mơ̆ng anŭn c̆i djru kơ ƀing ta tơlơi hơđơ̆ng prăn jua. AMEM.