Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 13 blan 10 thŭn 2014
11. TƠLƠI TƠDU HĂNG TAH HƠTAI

Hră Hêbơrơ 12: 1-11

Jơlan hdơr: “Pơmĭn kơñăm bĕ kơ Ñu jing Pô gir tŭ tơlơi pơkơdơ̆ng mơ̆ng ƀing mơnuih sat ƀai, kiăng kơ ƀing gih ƀu či tơdu tui ôh laih anŭn kŏn hơtah hơtai lơi..” (Heborơ 12: 3)

Tơlơi pơmin: Gru knăl kơ ƀing hơmâo tơlơi ruă duăm gah drơi jăn asar jing tơlơi gleh rơmon, ƀu mơhao ƀơ̆ng huă, pĭt tơnap, amlaih prăn, alăh, laih anŭn lu tơlơi bơngơ̆t bơngañ pơkŏn. Tơlơi hơdip gah bơngăt ăt kar kaĭ mơ̆n. Lu mơnuih jing ƀing đaŏ hơmâo tơlơi gleh rơmon, ƀu mơhao kiăng đok tơlơi Ơi Adai pơhiăp ôh, alăh amăng tơlơi pơgop blir, lui tui tơlơi jơnum, amlaih prăn jua, tah hơtai, khăp kơ tơlơi jăm ƀuăh laih anŭn lu tơlơi bơngơ̆t bơngañ pơkŏn.

Hget tơlơi ƀing ta pơmĭn kơ ta pô ră anai lĕ ? Ta hlak hyưm pă lĕ ? ta hơmâo mơ̆n tơlơi gleh rơmon, ƀu mơhao kiăng đok tơlơi Ơi Adai pơhiăp ôh, alăh amăng tơlơi amăng tơlơi iâu laĭ, alăh amăng tơlơi pơgop jơnŭm, lui tui tơlơi jơnum, amlaih prăn jua, tah hơtai, khăp kơ tơlơi jăm ƀuăh laih anŭn lu tơlơi bơngơ̆t bơngañ pơkŏn ? Anŭn jing gru kơnăl kơ tơlơi tơdu tui laih anŭn tơlơi tah hơtai. Brơi kơ ƀing ta lăng bĕ, hget măng hră Hêbơrơ 12:1-11, hơmâo tơlơi pơtă pơtrŭt tui anai:

1. Gir run amăng abih tơlơi gleh tơnap;
2. Đaŏ kơnang kơ tơlơi Ơi Adai jing tŏng ten;
3. Tŏh lui hĭ bĕ khul mơta tơlơi pơgŭn laih anŭn tŏh lui hĭ bĕ hơdôm tơlơi soh;
4. Gir pơlông đuaĭ ƀơi jơlan Ơi Adai pơkra laih gah anăp;
5. Lăng nanao hăng pơmĭn kơñăm bĕ kơ Yang Yêsu;


Laih anŭn “Pơmĭn kơñăm bĕ kơ Ñu jing Pô gir tŭ tơlơi pơkơdơ̆ng mơ̆ng ƀing mơnuih sat ƀai, kiăng kơ ƀing gih ƀu či tơdu tui ôh laih anŭn kŏn hơtah hơtai lơi..
Anai yơh tơlơi kơ ƀing ta khŏm ngă, kiăng kơ tơlơi hơdip amăng tơlơi đaŏ kơ ƀing ta dŏ kơjăp nanao amăng Khua Yang Yêsu.
Rkâo Khua Yang pơkơjăp prăn jua tơlơi hơdip kơ hlơi pô hơmâo tơlơi gir amăng Ñu. Amem.