Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 29 blan 9 thŭn 2014
10. TƠLƠI DƯI PƠBLIH

Hră Yôhan 15: 1-13

Jơlan hdơr: “Dŏ kle̱p pơgop sa bĕ hăng Kâo laih anŭn Kâo či dŏ kle̱p pơgop sa hăng ƀing gih. Kar kaĭ mơ̆n, ƀu hơmâo than pă ôh dưi pơtơbiă rai boh čroh ñu pô. Than anŭn khŏm dŏ kle̱p amăng phŭn hrĕ boh kơƀâo yơh. Ƀing gih ƀu dưi pơmơak kơ Ơi Adai ôh kar hăng sa ƀĕ than pơtơbiă rai boh čroh tơdah ƀing gih ƀu dŏ kle̱p pơgop sa hăng Kâo.” (Yôhan 15: 4)

Tơlơi pơmin: Amăng lŏn tơnah anai hơmâo lu tơlơi bruă hăng lu hră mơar arăng c̆ih rai kiăng kơ mơnuih hơmâo tơlơi hiam tui, laih anŭn lui hĭ tơlơi sat, weh hĭ mơ̆ng tơlơi răm băm, kar hăng: - Djŭp hŏt c̆i ba nao kơ tơlơi răm kơsŏ.

- Măt tơpai c̆i nao kơ tơlơi răm drơi jan hăng bơrơngiă tơlơi pơmĭn.
- Pơhiăp blor c̆i ba nao kơ tơlơi bơrơngiă hĭ tơlơi tĭng kơnăl.
- Rih răm c̆i ba nao kơ tơlơi răm amăng tơlơi hơdip pô laih anŭn pơc̆ăh sang anŏ.
- Hăng lu tơlơi pơkŏn kar hăng amăng hră Galati 5: 19,20 hơmâo c̆ih laih.

Tui hăng arăng pơmĭn, kơyua mơ̆ng tơlơi hrăm lu ƀôdah tơlơi gir ngă hiam, mơnuih săt bai c̆i hiam tui ƀôdah lu tơlơi ƀu hiam amăng tơlơi hơdip c̆i pơblih tui laih anŭn hiam tui. Samơ̆, tơlơi sĭt biă mă hlak hơmâo amăng ană mơnuih ră anai pơkơđai glaĭ hăng tơlơi anŭn, jing tơlơi săt bai brư̆ hrơi lu tui laih anŭn ktang tui hloh dơ̆ng mơ̆n. Abih bang tơlơi hget biă rai gah rơngiao anŭn jing boh hơmâo bơboh tơbiă rai mơ̆ng amăng lăm prăn jua, tơlơi pơmĭn.

Tui hăng tơlơi Khua Yang Yêsu hơmâo pơtô amăng hră Yôhan 15: 1-13 kơ Phŭn Hrĕ Boh Kơƀâo Sĭt hăng athan. Amăng jơlan 4 hơmâo c̆ih tui anai “Dŏ kle̱p pơgop sa bĕ hăng Kâo laih anŭn Kâo či dŏ kle̱p pơgop sa hăng ƀing gih. Kar kaĭ mơ̆n, ƀu hơmâo than pă ôh dưi pơtơbiă rai boh čroh ñu pô. Than anŭn khŏm dŏ kle̱p amăng phŭn hrĕ boh kơƀâo yơh. Ƀing gih ƀu dưi pơmơak kơ Ơi Adai ôh kar hăng sa ƀĕ than pơtơbiă rai boh čroh tơdah ƀing gih ƀu dŏ kle̱p pơgop sa hăng Kâo.” Ƀing ană mơnuih ƀu dưi pơblih mă tơlơi hơdip ñu pô ôh, samơ̆ khŏm kơnang kơ tơlơi dưi myang Khua Yang Ơi Adai yơh. Kiăng laĭ, khŏm klep hăng phŭn Hrĕ boh kơbâo, anŭn jing Khua Yang Yêsu. Ƀing ta c̆i bơboh rai kơ boh hiam klă yơh. Kar amăng Galati 5: 22,23 hơmâo c̆ih laih tui anai: “Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam ngă kơ ƀing gơmơi khăp kơ ƀing arăng, hơ̆k mơak, rơnŭk rơno̱m, gir run, ngă klă djrưng, ngă hiam klă, dŏ tŏng ten, tơdu rơun laih anŭn pơkhư̆ pô gơmơi pô. Ƀu hơmâo tơlơi juăt pă dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi kar hăng anŭn.” Tơlơi bơlih anŭn jing tơlơi bơboh rai kơ tơlơi khăp, tơlơi hơdip hiăm klă mơ̆ng Khua Yang kơ ƀing ta. Kơnơ̆ng mơ̆ng tơlơi anŭn đôc̆ ƀing mơnuih ta dưi hơmâo tơlơi pơblih hiam klă sĭt. Hlơi pô klep hăng Khua Yang, ñu anŭn c̆ih hơmâo tơlơi khăp, tơlơi hơk mơak hlom bom yơh.

Rkâo Khua Yang pơblih prăn jua tơlơi hơdip kơ hlơi pô hơmâo klep laih hăng Ñu. Pha brơi khăp, tơlơi hơk mơak hlom bom. Amem.