Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 24 blan 9 thŭn 2014
9. TUI HDUAH BƯP KHUA YANG

Yôhan 1: 43-51

Amăng hrơi tŏ tui anŭn, Yêsu khưp kiăng nao pơ kwar Galilê. Tơdang Ñu bưp Philip, Ñu laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Đuaĭ tui Kâo bĕ.” ... Philip nao hơduah Nathanael hăng ruai kơ gơ̆ tui anai, “Ƀing gơmơi bưp laih Pô Môseh hơmâo čih laih amăng Hră Tơlơi Juăt, laih anŭn ăt jing Pô hơmâo lu ƀing pô pơala čih laih kơ tơlơi Ñu. Ñu anŭn jing Yêsu plei Nazaret laih anŭn ama Ñu anăn Yôsêp.” (Yôhan 1: 43-45)

Tơlơi pơmĭn: Hyưm ƀing ta ngă kiăng dưi bơp hăng ră ruai hăng mơnuih aka ƀu thâo krăn Khua Yang ? Ƀing ta dưi hrăm tui dua čô ding kơna Khua Yang Yêsu. Philip laih anŭn Nathanael leng kơ bơp Khua Yang phara phara.

Hăng Philip; Khua Yang Yêsu hơmâo nao bưp ñu hlâo. Philip aka ƀu bưp djơ̆ ôh Khua Yang hlâo dơi laih anŭn ăt aka ƀu hơmâo ôh tơlơi pơmĭn kiăng bưp mơ̆n. Philip hlak dŏ hơdip hăng tơlơi hơdip hơnơ̆ng ñu pô, Khua Yang Yêsu găn nao bưp laih anŭn iâu Philip. Tơdang hơmư̆ tơlơi iâu anŭn, Philip gưt tui tơlơi iâu Khua Yang mơtăm. Giŏng anŭn, Philip hơmâo tơlơi pơmĭn kiăng pơpha tơlơi Pơthâo Hiam anai kơ pô pơkŏn dơ̆ng. Tui anŭn ñu nao tui hơduah bưp Nathanael laih anŭn laĭ, “Ƀing gơmơi bưp laih Pô Môseh hơmâo čih laih amăng Hră Tơlơi Juăt, laih anŭn ăt jing Pô hơmâo lu ƀing pô pơala čih laih kơ tơlơi Ñu. Ñu anŭn jing Yêsu plei Nazaret laih anŭn ama Ñu anăn Yôsêp.”

Tơdang hơmư̆ tơlơi anŭn, Nathanael hơmâo tơlơi đĭng đaŏ laih anŭn tơlơi tơña, samơ̆ Philip laĭ mơtăm tui anai, “Rai lăng bĕ.” Nathanael hơmư̆ tui tơlơi Philip jak iâu laih anŭn nao bưp Khua Yang Yêsu. Giŏng ră ruai hăng Khua Yang Yêsu, Nathanael hơmâo tơlơi pơhiăp pơklă sĭt tui anai, “Ơ Nai ăh, Ih jing Ană Ơi Adai! Ih jing Pơtao ƀing Israel yơh!” (45-49).
Amăng tơlơi Philip hăng Nathaael bưp Khua Yang Yêsu, brơi kơ ƀing ta ƀuh hơmâo hơdôm tơlơi tui anai:
1. Khua Yang Yêsu dưi nao bưp hlơi hlơi pô laih anŭn iâu, đuaĭ tui Ñu.
Kiăng laĭ tui anai, găn mơ̆ng tơlơi đok Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp (Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam), ƀôdah hơmư̆ tơlơi pơtô pơblang tơlơi Pơthâo Hiam, Khua Yang ngă bruă amăng prăn jua pô anŭn, laih anŭn pơtrut ñu dưi tŭ mă hăng đuaĭ tui Khua Yang. Anai jing tơlơi myun hiam Khua Yang pha brơi laih anŭn iâu ñu.
2. Hlơi pô thâo krăn Khua Yang, gưt laih anŭn đuaĭ tui Khua Yang Yêsu. Ñu mưn găn tơlơi khăp păp hăng tơlơi dưi mơyang Khua Yang hơmâo pơblih tơlơi hơdip ñu. Pô anŭn mơhao biă mă kơ tơlơi kiăng ră ruai Tơlơi Pơthâo Hiam Khua Yang kơ pô pơkŏn dơ̆ng hăng ba pô pơkŏn nao pơ Khua Yang, laih anŭn bưp Khua Yang.
3. Ră anai, ƀing ta hơmâo mă tŭ, gưt tui Khua Yang Yêsu laih, brơi kơ ƀing ta ră ruai bĕ kơ pô jum dar ta laih anŭn jak gơñu, ba gơñu nao bưp Khua Yang Yêsu Krist.
Rkâo Khua Yang pơjing ƀing ta jing mơnuih ba mơnuih pơkŏn kơ Khua Yang !