Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 6 blan 8 thŭn 2014
8. TƠLƠI ĐAŎ PƠRƠNGIĂ HĬ TƠLƠI HUĬ
Markôs 4:35-41

Ñu laĭ hăng ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Yua hơget ƀing gih huĭ bra̱l lĕ? Ƀing gih ƀu hơmâo tơlơi đaŏ kơnang ôh hă? (Markôs 4: 40)


Anai jing tơlơi pơhiăp Khua Yang Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu. Hlak gơñu đĭ sŏng găn ha̱ng gah adih dơnao ia, bơ̆p angĭn rơbŭ kơthel prŏng laih anŭn jơlah ia pahpung klă̱ nao rai tơl sŏng jĕ či trăm yơh. Ƀing ding kơna râo Khua Yang Yêsu hăng laĭ tui anai, “Ơ Nai ăh, Ih ƀu bơngơ̆t ôh kơ ƀing ta jĕ či trăm laih hă?”. Yêsu tơgŭ, laih anŭn khă angĭn rơbŭ kơthel tui anai, “Rơiăt bĕ! Hơđơ̆ng bĕ!”. Giŏng anŭn, angĭn rơbŭ kơthel rơiăt hơđơ̆ng mơtam. Laih anŭn Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai: “Yua hơget ƀing gih huĭ bra̱l lĕ? Ƀing gih ƀu hơmâo tơlơi đaŏ kơnang ôh hă?”.

Hlơi dưi laĭ ñu ƀu hơmâo ôh tơlơi huĭ amăng tơlơi hdĭp. Rĭm čô leng kơ hơmâo tơlơi huĭ sohsel yơh: đơđa huĭ kơ tơlơi tơnăp tăp kơƀăh kơƀăp, đơđa huĭ kơ tơlơi ruă nuă, đơđa huĭ kơ tơlơi djai răm, đơđa huĭ kơ tơlơi hdĭp hyưm či jing pơanăp… lu yơh tơlơi huĭ ! Rĭm hrơi, tơlơi huĭ mŭt găn amăng tơlơi pơmĭn, tơlơi hdip ƀing ta nanao. Ñu ngă kơ ƀing ta hơmâo lu tơlơi ƀlơ̆ng bơngơ̆t, tơlơi rŭng răng, laih anŭn ñu pơrơngiă hĭ tơlơi đaŏ kơnang kơ Khua Yang Yêsu.

Yua kơ tơlơi huĭ yơh ngă pơrơngiă hĭ tơlơi đaŏ kơnang amăng ƀing dng kơna Khua Yang Yêsu. Wơtdah, ƀing gơñu thâo ƀơi sŏng gơñu dŏ đĭ anŭn hlak hơmâo Khua Yang Yêsu mơ̆n. Samơ̆, tơlơi kơƀah tơlơi đaŏ kơnang amăng ƀing gơñu, ngă kơ ƀing gơñu ƀlơ̆ng bơngơ̆t, rŭng răng tơl pơrŭng hĭ tơlơi pĭt pơdơi Khua Yang Yêsu.

Lu wơt ƀing ta ăt kar kaĭ mơ̆n. Djơ̆ biă mă ƀing ta ăh ĭn đaŏ kơnang kơ Khua Yang Yêsu, yua Ñu hlak dŏ hrŏm hăng rĭm čô ta laih anŭn Ñu či pơgiŏng, pơdjŏp abih bang tơlơi tui hloai hăng tơlơi Ñu hơmâo dăp dă amăng tơlơi Ñu kñăm laih, kar hăng Ñu hơmâo laĭ laih hăng ƀing ding kơna Ñu: “Nă, ƀing ta nao bĕ pơ ha̱ng gah adih ia dơnao anai.” Tơlơi dăp dă amăng tơlơi kñăm Khua Yang Yêsu jing: “pơ ha̱ng gah adih ia dơnao”. Sĭt yơh, ƀing ding kơna či truh pơ anŭn hrŏm hăng Khua Yang Yêsu mơ̆n. Yua Khua Yang hơmâo laih tui anai: “… Sĭt Kâo či dŏ hăng ƀing gih nanao tơl đŭt lŏn tơnah yơh.”

Tơlơi đaŏ kơnang amăng Khua Yang yơh jing tơlơi či pơrơngiă hĭ abih bang tơlơi huĭ, ƀlơ̆ng bơngơ̆t, rŭng răng. Brơi kơ ƀing ta ăh ĭn, đaŏ kơnang bĕ amăng Khua Yang Yêsu. Amăng hră Yesayah 43:2 hơmâo čih: “Tơdang ƀing gih rơbat găn khul ia dơlăm, Kâo či dŏ hăng ƀing gih. Tơdang ƀing gih rơbat găn khul krong prŏng, ia li̱ng ƀu či lip hĭ ƀing gih ôh. Tơdang ƀing gih rơbat găn apui, ƀing gih ƀu či tŭ apui ƀơ̆ng ôh. Sĭt jơlah apui kŏn či hlia ƀơ̆ng hĭ ƀing gih lơi.”