Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 16 blan 5 thŭn 2014
7. KHĂNG AKŎ HĂNG KƠPĬL

Samơ̆ sang anŏ ƀing Israel ƀu kiăng hơmư̆ kơ tơlơi ih ôh yuakơ ƀing gơñu ƀu kiăng hơmư̆ kơ Kâo ôh, yuakơ abih sang anŏ ƀing Israel jing khăng akŏ hăng kơpĭl biă mă yơh. Yehezekêl 3:7


Anai jing tơlơi pơhiăp Khua Yang laĭ kơ abih ƀing Israel, kơyua tơlơi ƀing gơñu khăng akŏ hăng kơpĭl biă mă. Tơlơi khăng akŏ hăng kơpĭl anai jing pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai, anŭn jing tơbiă rai mơ̆ng tơlơi tơngĭl hăng bôm gah bơngăt amăng ƀing gơñu. Gơñu yua anăn Ơi Adai, samơ̆ pơhiăp rai tơlơi pơc̆ĕh blŏr, tơlơi pơc̆ŭt hơliar, tơlơi pơkah ana pơpha phŭng, pơkơđai glaĭ hăng tơlơi pơtô Khua Yang găn mơ̆ng ƀing ding kơna Ñu.

Ơi Adai pơkơdơ̆ng biă mă hăng ƀing ngă tui anŭn. Jing ƀing yua Boh Pơhiăp Ơi Adai, samơ̆ ƀu ngă tui ôh. Ơi Adai iâu ƀing anŭn jing ƀing khăng akŏ hăng ƀing kơpĭl. Gơñu ƀu thâo mlâo ôh kơ tơlơi ngă soh anŭn.

Tơlơi khăng akŏ hăng kơpĭl gơñu nao hrŏm hăng tơlơi pơgao ang, tơlơi pơ-iăng, tơlơi tah hơtai, laih anŭn tơlơi amơlaih prăn jua. Gơñu ƀu kiăng ôh arăng hloh kơ gơñu, ăt ƀu hmư̆ laih anŭn tŭ lơi tơlơi pô pơkŏn djru pơgôp tơlơi pơmĭn. Gơñu Amuñ tah hơtai tơdah hơmâo tơlơi ƀuăh pơkra. Gơñu khăp yua Boh Pơhiăp Ơi Adai kiăng pơnăh pô pơkŏn, ƀu yua ôh kơ gơñu pô. Thâo laĭ kơ arăng, samơ̆ ƀu lăng glaĭ pô ôh. Ƀu kiăng hrăm, samơ̆ kiăng pơpô đôc̆.

Hsa c̆răn pơkŏn dơ̆ng kơ tơlơi khăng akŏ hăng kơpĭl. Anŭn jing kơnuih ƀlĭt kơtraŏ hăng kơnuih alăh, laih anŭn pơhiăp pơjah tul dut. Ngă bruă hăng tơlơi kơtraŏ mơraŏ amăng prăn jua. Brŏk ƀuăh lu hloh kơ tơlơi ngă bruă. Gơñu pô ƀu kiăng ngă, ƀu thâo ngă ôh, samơ̆ tơdah pô pơkŏn ngă gơñu ƀuăh, gơñu hil. Ƀu pơmĭn ôh kơ tơlơi pơgop, tơlơi pơđĭ ai. Samơ̆ ngă nanao kơ tơlơi pơjăm ƀuăh hăng tơlơi đing đaŏ. Wơ̆tdah ƀuh bruă mơyang Ơi Adai ngă, tơlơi Ơi Adai pơhrăm. Samơ̆ ̆ƀu kiăng pơ blĭh ôh prăn jua.

Rơkâo Ơi Adai brơi kơ ƀing ta dưi ƀuh, thâo tơlơi anai, kiăng kơ prăn jua laih anŭn akŏ ƀing ta ƀu khăng hăng ƀu kơpĭl ôh. Kơnơ̆ng kơnang amăng tơlơi Khăp Pap Ơi Adai laih anŭn amăng drah Khua Yang Yêsu Krist ƀing ta dưi mă tŭ tơlơi pơblĭh.

Ƀing ta iâu laĭ: Ơ Khua Yang, Ơi Adai, Ama ah ! Rơkâo IH c̆ŏm pơc̆ăh hĭ prăn jua khăng akŏ hăng kơpĭl kâo. Kiăng kơ kâo jing mơnuih tui tơlơi IH kiăng laih anŭn yua kâo bĕ. Bơni ih lu. Amen.

“Samơ̆ sang anŏ ƀing Israel ƀu kiăng hơmư̆ kơ tơlơi ih ôh yuakơ ƀing gơñu ƀu kiăng hơmư̆ kơ Kâo ôh, yuakơ abih sang anŏ ƀing Israel jing khăng akŏ hăng kơpĭl biă mă yơh.” Yehezekêl 3:7