Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 14 blan 5 thŭn 2014
6. TƠLƠI ɃUĂN

Rơkâo kơ Ih hơdơr bĕ boh hiăp Ih ƀuăn hăng kâo, jing ding kơna Ih anai, yuakơ hăng tơlơi anŭn Ih hơmâo pha brơi laih kơ kâo tơlơi čang rơmang. Adoh Bơni Hơơc̆ 119:49

Tơdah ƀing ta đok Tơlơi Pơhiăp Ơi Adai (Boh Pơhiăp Rơgoh Hiăm) ƀing ta c̆i bơ̆p lu biă mă tơlơi ƀuăn mơ̆ng Ơi Adai kơ ƀing ta. Amăng lu tơlơi kơƀah kiăng hăng lu bruă kơƀah kiăng. Hget tơlơi bruă kiăng c̆i hơmâo tơlơi ƀuăn kơ tơlơi bruă anŭn yơh.

Kar hăng, tơdah ƀing ta bơ̆p tơlơi gleh rơmơ̆m, tah hơtai yuakơ jơlan rơbat amăng tơlơi hơdĭp bơ̆p lu hơnôr pơgăn laih anŭn c̆rŏng hơda. Anai jing tơlơi ƀuăn kơ ƀing ta “Ñu pha brơi tơlơi kơtang kơ pô gleh laih anŭn thim brơi tơlơi dưi kơ pô tơdu yơh.” Yesayah 40:29.

Hlơi pô tui hduah laih anŭn rơpa mơhao kiăng kơ tơlơi dŏ jĕ Khua Yang lu hloh, ñu anŭn c̆i hơmâo tơlơi ƀuăn tui anai: “Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing rơpa mơhao kơ ngă bruă tơpă hơnơ̆ng, yuakơ ƀing gơñu či dưi trơi hrăp yơh.” Mathiơ 5:6

Tơdah ƀing ta bơngơ̆t bơngañ rŭng răng yuakơ tơlơi soh kơtư̆ kơtĭt ngă kơtraŏ amăng prăn jua. Brơi ƀing ta lăng bĕ tơlơi ƀuăn Khua Yang tui anai : “Kâo, Yahweh yơh, jing Pô pap brơi khul tơlơi wĕ wŏ gih yuakơ tơhơnal tơlơi Kâo pô, laih anŭn Kâo ƀu či djă̱ pioh khul tơlơi soh gih anŭn kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih dơ̆ng tah.” Yesayah 43:25… Tơdah ƀing ta pơhaih khul tơlơi soh ta, Ñu yơh jing Pô tŏng ten hăng tơpă hơnơ̆ng laih anŭn či pap brơi khul tơlơi soh ta hăng pơrơgoh hĭ ƀing ta mơ̆ng abih bang tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng yơh. I Yôhan 1:9.

Lu wơ̆t, tơdah ƀing ta ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ prăn jua ta pô, hwĭ kơ ƀu anăm tŏng ten djă kơjăp prăn jua tơlơi đaŏ tơl hrơi tuc̆ nuc̆ ôh. bôdah hwĭ Khua Yang hơngăh lui hĭ ta gah rơngiao, ƀu c̆i khăp păp kơ ta dơ̆ng tah. Brơi kơ ƀing ta lăng bĕ tơlơi ƀuăn anai, hyưm Khua Yang laĭ : “ “…Tui anŭn, ră anai Kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih kơ tơlơi Kâo ƀu či hil nač kơ ƀing gih dơ̆ng tah, laih anŭn kŏn či ƀuăh kơ ƀing gih dơ̆ng lơi. Wơ̆t tơdah khul čư̆ čan glưh pơčah laih anŭn khul bŏl čư̆ rơngiă hĭ thĕng, samơ̆ tơlơi khăp hlŏng lar Kâo ƀu či rơngiă hĭ ôh, tơlơi pơgop rơnŭk rơno̱m Kâo kŏn jŏh hĭ lơi.” Anŭn jing tơlơi Yahweh, jing pô glưh pran jua kơ ƀing gih, pơhiăp laih.” Yesayah 54:10

Tơdah ƀing ta bơ̆p (ƀôdah ƀuh) lu mơta tơlơi truh ngă kơ ƀing ta hyưt hwĭ, bra̱l hơngăl, tơl ta hơmâo tơlơi pơmĭn Khua Yang lui raih hĭ ta yơh. Brơi ta hơmư̆ bĕ tơlơi ƀuăn Khua Yang tui anai: “Brơi kơjăp pran jua laih anŭn khĭn bĕ. Anăm huĭ ƀôdah huĭ bra̱l kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta nao hrŏm hăng ƀing gih yơh. Ñu ƀu či lui hĭ gih ƀôdah đuaĭ hĭ mơ̆ng gih ôh.” Tơlơi Juăt 31: 6. “Ñu či go̱m hĭ ih hăng blâo čăng Ñu kar hăng čim go̱m hĭ ană ñu; gah yŭ čăng Ñu yơh ih či hơduah ƀuh anih dŏ kơđap; tơlơi tŏng ten Ñu yơh či răng pơgang brơi kơ ih kar hăng khiơl. Ih anăm huĭ ôh tơlơi ƀing yang sat pơhuĭ pơhyưt tơdang mlam, laih anŭn anăm bra̱l lơi ƀrŏm kơsung blah blĭp blăp tơdang hrơi. Adoh Bơni Hơơc̆ 91:4,5

Ơ abih bang ƀing ta ! Dŏ lu biă mă tơlơi ƀuăn Khua Yang kơ ƀing ta. Anŭn jing bơrơđah prăn jua tơlơi Khăp păp kơ ƀing ta prŏng biă mă. Rĭm wơ̆t ƀing ta bơ̆p lu mơta tơlơi, ƀôdah hget tơlơi ƀing ta kiăng Khua Yang c̆i ngă brơi yơh, tơdah ƀing ta dŏ amăng tơlơi đaŏ kơnang ăh kơ Khua Yang nanao laih anŭn thâo krăn hăng djă kjăp tơlơi ƀuăn Ñu.

Ƀing ta iâu laĭ : Ơ Khua Yang ah !
Rơkâo kơ Ih hơdơr bĕ boh hiăp Ih ƀuăn hăng kâo, jing ding kơna Ih anai,
yuakơ hăng tơlơi anŭn Ih hơmâo pha brơi laih kơ kâo tơlơi čang rơmang.
Adoh Bơni Hơơc̆ 119:49