Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 12 blan 5 thŭn 2014
5. KƠNANG BĔ KHUA YANG

Tui anŭn, anih lŏn či pơtơbiă rai bơyan pĕ hơpuă yơh; laih anŭn Ơi Adai, jing Ơi Adai ta yơh, či bơni hiam kơ ƀing ta. Adoh Bơni Hơơc̆ 67:6


Hơmâo lu mơta tơlơi pơkơđai klaĭ (paradox) amăng tơlơi hơdĭp ƀing ta. Kơyuadah, ƀiă biă mă ƀing ta mă yua tơlơi myŭn hiăm gah bơngăt, laih anŭn ƀing ta ăt wơr hĭ mơ̆n Khua Yang Ơi Adai jing phŭn kơ tơlơi myŭn hiam anŭn. Wơtdah, Ơi Adai jing Ơi Adai ta yơh. Samơ̆ đơđa ƀing ta ƀu kiăng tơña ôh mơ̆ng Ơi Adai kơ abih bang tơlơi, abih bang bruă ƀing ta ngă.

Prăn jua tơlơi khăp pap Ơi Adai kơ ană mơnuih prŏng prĭn biă mă. Nanao Ñu kiăng pha brơi tơlơi myŭn hiăm kơ ƀing ta. Samơ̆ lu wơ̆t ƀing ta ƀu hluh ôh kơ tơlơi anŭn, ƀing ta iâu laĭ Khua Yang kiăng Khua Yang ngă tui tơlơi ta kiăng lu hloh kơ ƀing ta tŭ ư tui gưt tơlơi Khua Yang kiăng kơ ƀing ta. Anai jing tơlơi ngă kơ ƀing ta ƀu hơmâo mă tŭ ôh tơlơi myŭn hiam Khua Yang kơ ƀing ta.

Amăng tơlơi hơdĭp đaŏ kơnang Khua Yang, tơdah ƀing ta tui hloai hăng tơlơi kiăng Ơi Adai, ƀing ta c̆i mă tŭ tơlơi myŭn hiam Ñu pha brơi. Anŭn jing tơlơi bơni hiăm kơ hlơi pô tui hloai Khua Yang.

Kơnang Khua Yang, jing tơlơi ƀing ta pioh pơjao ta pô amăng tơlơi Khua Yang git gai wai lăng laih anŭn kơc̆râu brơi.

Tui anŭn, anih lŏn či pơtơbiă rai bơyan pĕ hơpuă yơh; laih anŭn Ơi Adai, jing Ơi Adai ta yơh, či bơni hiam kơ ƀing ta. Adoh Bơni Hơơc̆ 67:6