Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 7 blan 5 thun 2014
4. MƠDƯH KƠCĂNG

“Anai nê, Kâo rai kar hăng pô klĕ yơh! Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô dŏ mơdưh hăng djă̱ hơdôm ao ñu hrŏm hăng ñu, kiăng kơ ñu ƀu dŏ mơhlŭn hăng tŭ mlâo mlañ ôh.” (Pơrơđah 15: 16)


Anai jing jơlan tơlơi pơhiăp ơi Yôhan c̆ih pioh mơ̆ng tơlơi Ơi Adai pơƀuh kơ ñu c̆ih tơlơi pơhiăp Khua Yang Yêsu laĭ kơ tơlơi Ñu c̆i rai dơ̆ng. Kiăng kơ pơkơc̆ăng răng kơ abih bang ƀing ană bă Ơi Adai, tơdang hlak mông dŏ tơguan hrơi Khua Yang rai. Klĭhyua, Satan thâo hrơi ñu giăm đut laih; ñu ngă kơ lu mơnuih pĭt wơr amăng tơlơi soh laih anŭn tơrăm pô amăng tơlơi soh mơ̆n. Tơdah truh hrơi Khua Yang Yêsu rai, pô anŭn ƀu thâo ôh, kơyua dŏ amăng tơlơi kơnăm mơmŏt kơ tơlơi soh, ƀôdah hlăk măt amăng tơlơi soh jing tơlơi pĭt wơr; ƀôdah ñu thâo mơ̆n, samơ̆ ƀu hơmâo ôh AO TƠLƠI PƠLKAIH HƠC̆ĬH HIAM jing DRƠI JĂN YANG KRIST, yua kơ anŭn yơh, ñu ƀu dưi bơ̆p Khua Yang ôh.

Hơmâo lu mơta ngă kơ ƀing ta ƀu dŏ mơdưh laih anŭn dŏ mơhlŭn. Anŭn jing: tơlơi pơgao ang, tơlơi pơhrăp pô, tơlơi trơi pơđao amăng lŏn tơnah, tơlơi hư̆p ham prak kăk, drăm gơnăm, tơlơi pơrơngiă mông, hrơi amăng lu bruă tơlơi hơdip lŏn tơnah, ngui ngơr, tơlơi klĕ pyu, tơlơi grĭ grañ, tơlơi hơdip tă tăn, tơlơi kơkuh kơ rup trah, tơlơi ngă pơjâo, tơlơi pơrơmut kơ arăng, tơlơi pơrơdjơ̆, tơlơi ga̱r, tơlơi hil ƀrŭk, tơlơi hưp kluh, tơlơi ƀu pơtŭ ư, tơlơi pơkăh pơpha tơpul (phŭng), tơlơi pơrơsao, tơlơi ƀlah moăñ, tơlơi măt tơpai, tơlơi ră̱ ƀơ̆ng mơñum laih anŭn lu tơlơi sat pơkŏn kar hăng anŭn dơ̆ng. Kơ tơlơi ƀing hlơi pô hơdip hơdơ̆ng kar hăng anŭn, sĭt ƀing gơñu ƀu či dưi hơmâo tơlơi tŭ ju̱m amăng Dêh C̆ar Ơi Adai ôh. (đok amăng hră Galati 5: 19-21)

Kiăng pơhrăm kơ abih bang ƀing ta; Ơi Paul hơmâo laĭ tui anai : “… Gơmơi tŭ tơlơi djai rĭm hrơi….” (I Kôrăntô 15:31). Tơlơi djai amăng Krist rĭm hrơi jing tơlơi c̆ut hơ ô Yang Krist rĭm hrơi. Anŭn, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng jing tơlơi pơmĭn đôc̆ ôh, samơ̆ jing tơlơi mưn găn amăng tơlơi hơdip ñu laih anŭn kơ ƀing tui Khua Yang Yêsu Krist amăng rơnuk blung kơ tơlơi pơkô̆ jing bruă sang yang Ơi Adai amăng drơi jan Yang Krist laih anŭn kơ ƀing abih bang rơnuk mơ̆n. Laih anŭn Paul ăt laĭ mơ̆n amăng hră Rôm 8:31 tui anai: “Samơ̆ ƀu hơmâo ôh, amăng abih bang tơlơi bruă anŭn ƀing ta jing dưi hĭ hloh kơ ƀing blah juă mơ̆ng Pô khăp laih kơ ƀing ta yơh.” . Kiăng laĭ, mơ̆ng Khua Yang Pô Khăp kơ ƀing ta c̆i djru ta dưi hĭ kơ abih bang. Anŭn jing tơlơi kiăng laĭ kơ tơlơi “… dŏ mơdưh hăng djă̱ hơdôm ao ñu hrŏm hăng ñu...”
“Anai nê, Kâo rai kar hăng pô klĕ yơh! Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô dŏ mơdưh hăng djă̱ hơdôm ao ñu hrŏm hăng ñu, kiăng kơ ñu ƀu dŏ mơhlŭn hăng tŭ mlâo mlañ ôh.” (Pơrơđah 15: 16)
Ƀing ta iâu laĭ tui anai: Khua Yang ah ! Kâo kiăng dưi djai hăng Ih, kiăng kâo dưi hơdip amăng Ih nanao. Rkâo Ih djru kâo dưi mơdưh laih anŭn laih anŭn c̆ut hơ ô nanao Drơi Jan Yang Krist.