Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 05 blan 5 thun 2014

3. SATAN PƠGĂN JƠLAN

“Yuakơ ƀing gơmơi kiăng kơ nao pơ ƀing gih. Sĭt yơh, kâo, Paul, kiăng kơ nao pơ ƀing gih lu wơ̆t yơh, samơ̆ Satan pơgăn hĭ ƀing gơmơi.” (Thessalonikê 2:18)

Amăng tơlơi anai, tơdơi kơ ơi Paul tơbiă hĭ laih mơ̆ng Thessalonikê, ñu kiăng wŏt glăi pơ anih anŭn dơ̆ng, samơ̆ Satan pơgăn hĭ ƀu brơi ñu nao ôh, tui hăng ñu hơmâo laĭ : “…Sĭt yơh, kâo, Paul, kiăng kơ nao pơ ƀing gih lu wơ̆t yơh, samơ̆ Satan pơgăn hĭ ƀing gơmơi.

Mơ̆ng blung hlâo, tơdang tơlơi sat pơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi hiam klă. Satan hơmâo hdră mơnĕc̆ jơlan kiăng pơgăn hĭ ƀing đaŏ sĭt kơ Khua Yang. Satan ngă lu mơnĕc̆, plĕc̆ lu tơlơi, amăng rĭm hrơi mông, amăng yang hrơi kar hăng mlăm, klăm kar hăng mơguah, hơduah nanao tơlơi kiăng plư laih anŭn pơgăn ƀing ta đuaĭ tui, ngă tui laih anŭn mă bruă kơ Khua Yang.

Yang sat pơgŭn hĭ ƀing ta hăng lu mơta tơlơi, lu mơta bruă, ngă kơ ƀing ta wơr hĭ bôdah lui hĭ tơlơi pơgop lir hăng Khua Yang. Amăng tơlơi mă bruă Khua Yang, yang sat pơc̆ut pơc̆ao kiăng hơmâo tơlơi pơc̆ôih tơdruă, laih anŭn ngă ruă prăn jua tơdruă ba rai lu tơlơi hil, tơlơi năc̆, tơlơi tah hơtai, tơlơi đing đaŏ, tơlơi pơang, tơlơi pơgao, tơl ƀu kiăng bơ̆p tơdruă, ƀu kiăng pơhiăp hrŏm tơdruă, mư̆c̆ măc̆ tơdruă mơ̆n. Bơ kơ hăng ƀing đaŏ laih, yang sat pơgăn hĭ ƀing đaŏ anŭn mơ̆ng tơlơi kiăng prŏng tui amăng tơlơi đaŏ. Ngă kơ ƀing đaŏ ƀu thâo prŏng amăng tơlơi hơdip gah bơngăt mơyang ôh. Laih anŭn pơgăn hlơi ƀing kiăng nao pơ Khua Yang Yêsu, kiăng đaŏ laih anŭn mă tŭ Khua Yang Yêsu mơ̆n.

Lu wơ̆t ta laĭ kơ ta pô tui anai: Ô, hoaĭ ôh, kâo ăt dŏ tŏng ten, kâo ăt dŏ kơjăp, pơpă anih lĕng kơ hơmâo Ơi Adai soh sel đôc̆. Anŭn yơh boh tơlơi hiăp Satan pơhiăp brơi amăng prăn jua ta. Ñu yua tơlơi pơgao ang pô laih anŭn tơlơi ăh ĭn pô kiăng pơplư ta pô. Kiăng kơ ta dŏ hơjan păn pô, hơjăn grôp pô, amuñ kơ ñu pơrai laih anŭn pơrơngiă hĭ abih bang. Satan ngă pơtơdu hĭ tơlơi đaŏ.

Amăng tơlơi iâu laĭ, yang sat pơgăn lu biă mă, đơđa ngă kơ ta ƀu hơmâo mông iâu laĭ ôh, ƀôdah pioh biă mông đơi kơ tơlơi iâu laĭ, đơđa ngă ta iâu laĭ lu, iâu laĭ glong samơ̆ pơhiăp plăk nao plăk rai, boh pơhiăp lu, samơ̆ prăn jua ƀu sĭt ôh. Jing hĭ rơngiă mông đôc̆ đăc̆, ƀu hơmâo tơlơi tŭ yua ôh.

Satan pơgăn ta amăng tơlơi đok laih anŭn hrăm Boh Pơhiăp Ơi Adai dơ̆ng mơ̆n. Ñu ngă kơ bing ta ƀu thâo krăn ôh ta hlak tơua, laih anŭn ăt ƀu thâo ôh ta hlak rơwen rơwo. Rơngiă hĭ abih tơlơi mơyun hiam mơ̆ng Ơi Adai. Satan pơgăn hĭ tơlơi bơrâo amăng sang Ơi Adai.Tui anŭn, hyưm ƀing ta ngă lĕ ?

Anăm ƀing ta huĭ bơral ôh, laih anŭn anăm ƀing ta ngă tui ôh tơlơi ñu pơhiăp plư plĕc̆. Brơi kơ ƀing ta kơnang prăn kơtang mơ̆ng Khua Yang, gưt hăng ngă tui tơlơi Pơhiăp Khua Yang, pioh laih anŭn hdơr kơ Khua Yang blung hlâo amăng abih bang, mơ̆ng Khua Yang ƀing ta c̆i dưi hĭ abih bang. Satan ƀu c̆i dưi ngă hget ôh, tơdah ƀing ta jao ta pô abih bang kơ Khua Yang ksem, gĭt gai, laih anŭn wai lăng. Amen.

“Yuakơ ƀing gơmơi kiăng kơ nao pơ ƀing gih. Sĭt yơh, kâo, Paul, kiăng kơ nao pơ ƀing gih lu wơ̆t yơh, samơ̆ Satan pơgăn hĭ ƀing gơmơi.” (Thessalonikê 2:18)