Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 02 blan 5 thun 2014

2. TƠLƠI KƠJAP SĬT

Laih anŭn ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi amăng abih bang tơlơi bruă Ơi Adai ngă jing hiam klă kơ ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu, jing kơ ƀing hlơi pô Ñu hơmâo iâu laih tui hăng tơlơi kơñăm Ñu yơh. (Rôm 8:28)

Amăng tơlơi hơdip ƀing ană bă Ơi Adai sĭt nĭk, ñu thâo krăn klă sĭt Khua Yang jing Pô hlak djă laih anŭn git gai tơlơi hơdip ñu. Wơtdah hơmâo lu mơta tơlơi truh, pô anŭn ƀu rung răng, ƀu bơngơ̆t bơngañ ôh. Nanao ñu hơđơ̆ng prăn jua, rơnuk rơnua amăng tơngan Khua Yang. Tơlơi hơdip ta hrup hăng dŏ đĭ song tơ̆ng krăh rơsĭ. Wơtdah ia pah pung, angĭn thut kơtang, ngă kơ song pơđêng nao pơđêng rai. Samơ̆, Khua Yang Yêsu dŏ amăng song anŭn hăng laĭ tui anai: “Kâo yơh anai, anăm hwĭ ôh”.

Amăng lu tơlơi truh kơ ƀing ta, anŭn jing tơlơi Ơi Adai brơi truh. Yua Ñu thâo abih bang, laih anŭn abih bang dŏ amăng tơlơi Ñu ksem lăng laih, ƀu rơngiao kơ tơlơi Ñu thâo laih ôh. Klihyua hơnŭn yơh, abih bang tơlơi truh, jing tơlơi hiam klă laih anŭn tŭ yua kơ hlơi pô khăp kơ Ơi Adai. Jing ƀing hơmâo tŭ laih tơlơi Ñu hơmâo ruah mă laih. Yua kơ ƀing gơñu dưi ƀuh tơlơi khăp pap Ơi Adai prŏng đơi kơ ñu pô.

Rĭm tơlơi truh kơ ƀing ta, anun jing boh tơbiă rai mơ̆ng tơlơi hiam klă Ơi Adai brơi truh. Kiăng kơ ƀing ta dưi hiam tui nanao amăng tơlơi hơdih đaŏ kơnang kơ Ñu. Ƀing ta dưi pơhiăp hăng Khua Yang tui anai : Kơkuh pơpŭ IH KHUA YANG ah, bơni IH kơ abih bang tơlơi truh kơ kâo anai jing mơ̆ng IH Pô brơi rai. Haăng abih prăn jua kâo đaŏ kơnang kơ IH, Kâo thâo IH khăp kơ kâo laih anŭn IH dŏ ksem ƀuh hăng wai lăng abih bang. Amen !

Laih anŭn ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi amăng abih bang tơlơi bruă Ơi Adai ngă jing hiam klă kơ ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu, jing kơ ƀing hlơi pô Ñu hơmâo iâu laih tui hăng tơlơi kơñăm Ñu yơh. (Rôm 8:28)