Hơdip Hăng Yang Krist Hrĭm Hrơi

Hrơi 01 Blan 5 Thun 2014

1. KHUA YANG HIAM KLĂ

Rĭm thŭn tơlơi hiam klă Ih pha brơi sa bơyan hơpuă pơdrŏng biă mă! Pơpă anih Ih nao, pơ anŭn yơh hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai.
(Tơlơi Adoh Bơni 65:11)

Rim thŭn, rĭm blan, rĭm hrơi, rĭm mông Khua Yang pha brơi tơlơi mơyun hiam bă blai nanao. Hlak mông ƀing ta pit đih ăt kar hăng mông ƀing ta pơdih mơn. Nanao nanao tơlơi khăp pap Ñu pha brơi kơ ƀing ta. Wơtdah, lu wơt thul kơnăm pơgăn hĭ yang hrơi; samơ̆, tơlơi khăp Ơi Adai pơc̆rang nanao kơ ƀing ta, kơ ƀing ană plei pla Ñu kar hăng tơlơi Đawit adoh bơni tui anai:
Rĭm thŭn tơlơi hiam klă Ih pha brơi sa bơyan hơpuă pơdrŏng biă mă! Pơpă anih Ih nao, pơ anŭn yơh hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai. (Tơlơi Adoh Bơni 65:11)

Tơlơi khăp pap hăng tơlơi tơdu rơun Ñu, kar hăng glung ia krông rô nanao ƀu thâo hrŏ laih anŭn ƀu thâo thu ôh. Kar hăng kơnuih hơmâo laih amăng Ñu. Tơlơi hiam klă hăng tơlơi rơun tơdu Khua Yang gôm krôp kơ abih bang mơnơ̆ng mơnuă hrŭp hăng tơlơi pơđao mơ̆ng yang hrơi gôm krôp boh lŏn tơnah ba tơlơi hơdip pơđao kơ abih bang. Abih bang leng kơ hơdip pơpư̆ pơgơi laih anŭn c̆eh c̆ar lar đĭ.

Ơi Adai brơi rĭm bơyan amăng thŭn, leng kơ hơmâo tơlơi klă hiam mơak amăng bơyan anŭn. Bơyan juk (buh) pơla bôdah sai pơjeh hơmâo tơlơi hơk mơak amăng tơlơi c̆ang rơmang. Bơyan bơnga, hla pơda ba rai tơlơi mơak amăng tơlơi hơdip pơda. Bơyan boh c̆roh, hơpuă hơpôi ba rai tơlơi mơak amăng tơlơi hơdip trơi pơđao. Bơyan puih rơot ba rai tơlơi pơhrăp tŭ mă amăng tơlơi hơdip, hăng tơlơi pơdơi pơdă.

Khua Yang hiam klă đơi ! Tơdang ƀing ta dlăng kơ abih bang mơnơ̆ng mơnuă jum dar, amăng adai rơngit ƀôdah gah yŭ lŏn. Abih bang pơrơđah rai kơ tơlơi Hiam Klă Ơi Adai laih anŭn tơlơi khăp pap Ñu prŏng đơi kơ hlơi ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu rĭm hrơi, rĭm mông. Amem

Rĭm thŭn tơlơi hiam klă Ih pha brơi sa bơyan hơpuă pơdrŏng biă mă! Pơpă anih Ih nao, pơ anŭn yơh hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai.(Tơlơi Adoh Bơni 65:11)